Vahasalo uskoo kokoomuksen vaalivoittoon: Kunnan rooli muuttuu merkittävästi soten myötä

Kokoomuksen listoilla kunnal­lis­vaa­lissa ehdolla oleva kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Raija Vahasalo uskoo kokoomuksen vaalivoittoon tulevissa kuntavaaleissa Kirkkonummella.

– Meillä on hyvä lista ja hyvä tsemppi ja olemme saaneet hyviä ehdokkaita, vaikka heitä onkin vähemmän kuin edellisessä vaalissa. [..]

Kunnan rooli muuttuu

Kunnan rooli muuttuu merkittävästi tulevan sote-uudistuksen takia kun sosiaali- ja tervey­den­huollon tehtävät siirtyvät kunnilta maakunnille. Kunnille jää tulevai­suu­dessa kolmen K:n tehtävät eli kehittäminen, koulutus ja kaavoitus. [..]

Kaavoitusta kette­röi­tettävä

Kunnassa on nyt kiinnitetty huomiota kaavoituksen hitauteen ja kaava­han­ke­a­lu­eilla määrättyihin raken­nus­kiel­toihin.

– Ei voi olla niin, että aina kaavoitustyön takia alueita laitetaan automaat­ti­sesti raken­nus­kieltoon jopa 10-15 vuodeksi, sanoo Vahasalo. Kunnanhallitus päätti juuri vastoin virkamiesten esitystä, ettei raken­nus­kieltoa jatketa kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan suunnittelun takia. Kunnanhallitus haluaa tällä kertoa, että kaavoituksen tulee olla ripeämpää ja kaavan laatimiseksi 5 vuoden aikajänne tulee riittää, muuten raken­nus­kiellot alkavat olla hankalia kuntalaisen oikeusturvan kannalta.

Kehittyvä Kirkkonummi

Vahasalo kertoo, että Kirkkonummen kunnan verkkosivuja ollaan uudistamassa parhaillaan, jotta ne palvelisivat entistä paremmin kuntalaisten tarpeita. Sivuista on tarkoitus rakentaa esteettömät ja ne valmistuvat ensi heinäkuuhun mennessä. Kunnassa on tehty paljon muutakin kehitystyötä, mm. toimintatapoja ja -kulttuuria ollaan uudistettu ja uudistamassa ja kunnan henkilökunta on ilolla mukana tässä kehitystyössä.

Kunnan talous on kehittymässä nyt parempaan suuntaan ja käyttö­ta­lous­puo­lella ollaan jo loistavassa kunnossa.

Harmaina pilvinä taivaalla näkyvät kunnan suuret inves­toin­ti­paineet tulevina vuosina. Hyvin­voin­ti­keskus ja Jokirinteen koulu ovat suuria uusia hankkeita ja lisäksi moni koulu ja muu rakennus on joko mittavien perus­kor­jausten tai korvaamisen edessä. Vahasalo perään­kuu­luttaa tulevai­suu­dessa parempaa raken­nus­val­vontaa uusille kohteille ja uusien rahoi­tus­mallien käyttöönottoa inves­toin­ti­su­massa.

Lain mukaan sekä lapsilla että aikuisilla on oikeus turvalliseen työympäristöön.

Tietoisuus mm. sisäil­ma­on­gel­mista on kasvanut ja turha salailu asioissa lietsoo paniikkia sekä lasten vanhemmissa että kunnan työntekijöissä. Onneksi nyt asioihin on nyt puututtu ja asiat otettu vakavasti.

Vanhojen rakennusten pitäminen tulee kunnalle kalliiksi, joten korvaaminen kokonaan uusilla rakennuksilla on järkevä vaihtoehto. Silloin esimerkiksi kouluissa voidaan opetus­rat­kaisut miettiä ensiksi ja sitten suunnitella seinät ympärille. Vanhoissa kouluissa on runsaasti hukkatilaa, mm. käytäviä ja suuria ruokasaleja, jotka ovat vajaakäytössä.

Kirkkonummen sijainti on hyvä, meillä on puhdas luonto ja hyvät asukkaat, korkeatasoista kulttuuria ja hyvät liikun­ta­mah­dol­li­suudet. Jatkossa Kirkkonummen tulisi olla edelläkävijä, joka räätälöi palveluita kuntalaisille yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Palveluiden tuottamisessa tulee huomioida myös yhdistykset, jotka ovat jo nyt mukana monen kuntalaisen elämässä. Edelläkävijänä Kirkkonummi voisi miettiä myös erilaisia asumis­rat­kaisuja, kuten Kari Savolaisen ideaa uudesta ekokylästä.

Lue lisää: Kirkkonummen Sanomat 3.3.2017

Leave a Reply