Posts Tagged ‘kirjallinen kysymys’

Kansanedustaja Raija Vahasalo: Myös lukiosta valmistuneiden on saatava työmarkkinatukea

Perjantai, Helmikuu 8th, 2019

Kansanedustaja Raija Vahasalo on jättänyt tänään kirjallisen kysymyksen lukiosta valmistuneiden työttömyysturvaan liittyen. Ammattioppilaitoksista ammattiin valmistuneet nuoret ovat heti valmistuttuaan oikeutettuja työmarkkinatukeen toisin kuin lukiosta valmistuneet, jotka joutuvat odottamaan, kunnes työttömyysturvalaissa määritelty 21 viikon odotusaika on ohi.

”Nykyinen lainsäädäntö kohtelee toisen asteen koulutuksen saaneita epätasa-arvoisesti. Myös lukiolaisten pitäisi saada työttömyysturvatukea heti valmistuttuaan. Tälle odotusajalle ei ole mitään kunnollisia perusteita”, Vahasalo huomauttaa.

Pahimmillaan työmarkkinatuen odotusaika voi johtaa lukion arvostuksen laskuun, sillä se käytännössä rankaisee siitä, että peruskoulusta on jatkettu lukioon, eikä suoraan ammattioppilaitokseen. Lukion arvostus on suoraan yhteydessä myös korkeakoulutettujen määrään ja Suomi on jo jäänyt korkeakoulutettujen määrässä OECD-maiden keskiarvon alle.

”Korkeakoulutettujen määrää yhteiskunnassamme pyritään jatkuvasti lisäämään ja yhtäläinen työttömyysturva lukion sekä ammattikoulutuksen jälkeen lisäisi peruskoulusta lukioon jatkavien määrää ja vahvistaisi tämän tavoitteen saavuttamista. Meidän täytyy jälleen osoittaa, että lukiokoulutusta arvostetaan yhteiskunnassamme”, Vahasalo painottaa.

Työttömyysturvalla on myös suuri merkitys syrjäytymiseen ja nuorten kokemaan stressiin. Työmarkkinatuen saaminen ilman odotusaikaa vähentäisi nuorten kokemaa huolta taloudellisesta selviämisestään. Lukiosta valmistunut nuori voi hakea toimeentulotukea, mutta niiden käsittelyajat ovat pitkiä ja koko prosessi ahdistava sekä stressaava nuorelle aikuiselle, joka vasta opettelee pärjäämään omillaan.

”Tilanne on epätasa-arvoinen ja lukiosta vastavalmistuneelle uuvuttava. Jos vastavalmistunut asuu jo omillaan, joutuu hän jatkuvasti miettimään mistä saa elannon. Lukion päättymistä seuraa usein monen kuukauden pääsykoerupeama, jolloin täytyy voida keskittyä opiskeluun ja oman tulevaisuuden rakentamiseen. Työmarkkinatuki täytyy taata myös lukiosta valmistuneille ilman odotusaikaa”, Vahasalo vaatii.

Lue lisää: Kirjallinen kysymys 630/2018 vp

Kokoomuksen Raija Vahasalo: Kelan toimintaan pitää saada ryhtiliike

Maanantai, Tammikuu 14th, 2019

Kansanedustajan mukaan Kelan tulkkauspalvelut vaativat korjauksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on jättänyt maanantaina eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Kelan tulkkauspalveluiden toimivuudesta. Vahasalo kertoo tiedotteessaan, että Kelan tulkkauspalveluiden asiakkailta on tullut paljon palautetta siitä, miten palveluiden saatavuus on ollut entistä heikompaa.

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille laissa säädetysti tulkkauspalveluita. Raija Vahasalon mukaan tulkkien saatavuus on kuitenkin viime aikoina heikentynyt. Kelan tulkkauspalveluiden hankintaan tehtiin muutoksia vuonna 2017. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 14.1.2019

Kirjallinen kysymys Kelan tulkkauspalveluissa ilmenneistä ongelmista

Maanantai, Tammikuu 14th, 2019

Kirjallinen kysymys KK 562 2018 vp
RaijaVahasalo kok

Eduskunnan puhemiehelle

Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille tulkkauspalveluita, joihin lukeutuu mm. viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus. Nämä tulkkauspalvelut ovat tärkeitä sosiaalisen ja oikeudellisen turvan takaamiseksi ja edistävät mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.  

Kela avasi tulkkauspalveluiden hankinnan keväällä 2017. Ennen kilpailutusta yksi tulkki oli voinut tulkata kaikille asiakasryhmille, jos hän oli ollut pätevä niihin kaikkiin. Lisäksi yksi tulkki oli voinut tarjota osaamistaan useammalle alueelle. Suomi on jaettu kuuteen hankinta-alueeseen, joita ovat Uusimaa, Läntinen, Keskinen, Pohjanmaa, Itäinen ja Pohjoinen. Uudella sopimuskaudella kilpailutuksen jälkeen tulkki on saanut valita vain kaksi hankinta-aluetta ja tarjota omaa osaamistaan vain kahteen palveluun (kuulovammaisten tulkkaus, kuulovammaisten kirjoitustulkkaus, kuulonäkövammaisten tulkkaus, kuulonäkövammaisten kirjoitustulkkaus, puhevammaisten tulkkaus). Mikäli tulkki on aiemmin pystynyt tarjoamaan tulkkausta esimerkiksi kaikissa ryhmissä, mutta nyt vain kahdessa, on tämä vähentänyt muissa ryhmissä pätevien tulkkien määrää. Tämä on myös heikentänyt tulkin työmahdollisuuksia.  

Lisäksi erityisesti kirjoitustulkkauksen resursseja hankittiin kaikille kuudelle hankinta-alueelle riittämätön määrä, koska vuoden 2018 aikana tuli runsaasti asiakaspalautetta kirjoitustulkkauksen heikosta saatavuudesta jokaiselta hankilta-alueelta. Joillakin alueilla resurssit kuulonäkövammaisten kirjoitustulkkaukseen ovat nollassa, ja esimerkiksi Keskisen alueen kirjoitustulkkaustilauksista oli viime vuoden tammi—syyskuussa toteutunut vain 79 prosenttia. 

Tulkkaustilausten määrä on jatkuvasti kasvussa, ja kansainvälistyvässä maailmassa esimerkiksi työelämän muutokset ja uudenlaiset haasteet vaativat yhä monipuolisempia tulkkauspalveluita. Tulkkauspalvelun hankinnassa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tulkkien kielitaitoon ja saatavuuteen, ja tämän vuoksi muun muassa vaativan tason englantia osaavien tulkkien määrä on vähentynyt.  

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta jokaiselle kuulovammaiselle mahdollistetaan yhtäläiset ja tosiasialliset mahdollisuudet tulkkauspalveluihin ja jotta Kelan käytänteitä joustavoitetaan?  

Helsingissä 14.1.2019 
RaijaVahasalokok

Linkki eduskunnan sivulle