Sivistysvaliokunta huolissaan opetustoimen muutosten vaikutuksista

EDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN

8.5.2014

Sivistysvaliokunta huolissaan opetustoimen muutosten vaikutuksista

Sivistysvaliokunta antoi lausuntonsa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015–2018 (SiVL 4/2014 vp — VNS 4/2014 vp) valtiovarainvaliokunnalle torstaina 8. toukokuuta. Valiokunta korostaa, että koulutukseen tehtävillä ratkaisuilla on pitkäaikaisia vaikutuksia koko suomalaiseen yhteiskuntaan ja yksittäisiin nuoriin ja aikuisiin. Valiokunta on huolissaan siitä, että kehyspäätöksen yhteydessä ei ole esitetty arvioita vaikutuksista, joita päätöksistä seuraa.

Valiokunta on huolestunut siitä, miten nyt päätetyt säästöt jo aiemmin tehtyjen lisäksi vaikuttavat mahdollisuuksiin kehittää koulutusta ja järjestää laadukasta opetusta riittävästi ja kattavasti ja työelämän tarpeita vastaavasti vaikuttavat sekä mahdollisuuksiin tukea kansalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeää kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Kehyksen aleneminen ja kehyksen ulkopuolisen rahoituksen väheneminen asettaa suuria haasteita opetus- ja kulttuuritoimen palveluiden järjestämiselle ja kehittämiselle

Valiokunta pitää välttämättömänä sitä, että ennen yksityiskohtaista päätöksentekoa on tiedossa eri mahdollisten muutosten vaikutukset niin koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen, opiskelupaikan saantiin, työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen kuin erityistä tukea tarvitsevien oppimis- ja opiskelumahdollisuuksiin ja kaikkien nuorten ja aikuisten mahdollisuuksiin saada kykyjensä mukaista koulutusta.

Sivistysvaliokunta esittääkin valtiovarainvaliokunnalle, että se edellyttää hallituksen arvioivan uudistusten vaikutukset etukäteen monipuolisesti ja huolellisesti ennen hallitusten esitysten antamista tai ennen muiden päätösten tekoa. Mikäli uudistuksilla arvioidaan olevan merkittäviä haittavaikutuksia koulutukselliseen tasa-arvoon tai koulutuksen laatuun, niitä pitäisi voida muuttaa tai niistä pitäisi luopua valmistelun kuluessa.

Lausunto sisältää kaksi eriävää mielipidettä.

Koko lausunto on luettavissa: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/sivl+4/2014

Lisätietoja:

valiokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo, 050 5113090
valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 050 381 9496

Leave a Reply