Kokoomus: Lukio lähelle yliopistoa

Ko­koo­mus ma­dal­tai­si lu­kion ja kor­kea­kou­lun ra­jaa muun muas­sa teet­tä­mäl­lä lu­kio­lai­sil­la ny­kyis­tä enem­män tut­kiel­mia. Myös osa lu­kio­kurs­seis­ta voi­tai­siin suo­rit­taa ylio­pis­tois­sa.

“E­si­mer­kik­si ke­mian kurs­se­ja yli­opis­ton tai kor­kea­kou­lun la­bo­ra­to­rios­sa. Ne voi­tai­siin sit­ten hy­väk­syä osak­si kor­kea­kou­luo­pin­to­ja”, ker­too edus­kun­nan si­vis­tys­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Raija Vahasalo.

Va­ha­sa­lo laa­ti puo­lueen edus­kun­ta­ryh­män lu­kio­ra­por­tin yh­des­sä kan­san­edus­ta­ja Timo Heinosen kans­sa.

Lue lisää: HS 15.2.2013

Leave a Reply