Kirjallinen kysymys 1052/2008 vp: Päivähoitolain kokonaisuudistus ja varhaiskasvatuslain valmistelu

Eduskunnan puhemiehelle

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 19.4.2007 tehdyn ohjelman mukaan päivähoitolain uudistus on tarkoitus toteuttaa hallituskauden aikana. Sama tavoite on kirjattu valtioneuvoston hyväksymässä Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmassa KASTE. Ohjelman liitteessä todetaan, että hallituksen esitys päivähoitolain uudistuksesta, mukaan lukien varhaiskasvatuksen hallintoalaselvitys, annetaan syksyllä 2010. Valtioneuvoston hyväksymän lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaan päivähoitolaki uudistetaan hallituskauden loppuun mennessä.

Jo vuonna 1999 sosiaali- ja terveysministeriön asettama varhaiskasvatustyöryhmä esitti päivähoitolain kokonaisuudistusta. Ryhmä esitti säädettäväksi lakia lasten päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta. Työryhmä totesi, ettei säätely enää kaikilta osin asiallisesti tai säädösteknisesti vastaa nykypäivän käytäntöjä.

Vuonna 2001 yli sata kansanedustajaa allekirjoitti eduskunnassa päivähoitolain pikaista kokonaisuudistusta kannattavan toimenpidealoitteen.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuodelta 2002 todetaan, että päivähoitoa koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen ohjelmassa vuonna 2003 oli myös maininta päivähoitolain uudistuksesta.

Viimeisten kuuden vuoden aikana on eduskunnassa jätetty lukuisia päivähoitolain uudistamiseen liittyviä kirjallisia ja suullisia kysymyksiä.

Päivähoitolain uudistamista tukevat myös eduskunnan oikeuasiamiehen kannanotot. Hän on joutunut ottamaan kantaa päivähoidon järjestämiskäytäntöihin valitusten pohjalta ja todennut, että lakia on tarpeen uudistaa (esim. Dnro 3889/4/06).

Nykyinen voimassa oleva päivähoitolaki on vuodelta 1973. Päivähoitolakia, sen tavoitteita ja ohjausvaikutusta ei ole arvioitu koskaan kokonaisuutena. Päivähoitolain kokonaisuudistukseen liittyviä aloitteita on nyt jo tehty kymmenen vuotta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamalle varhaiskasvatuksen neuvottelukunnalle asetettiin ennen joululomaa jaosto, jonka tehtävänä on “tehdä esitys varhaiskasvatuslain soveltamisalasta sekä muista laissa säädettävistä asioista sekä tehdä esitys päivähoitolainsäädännön kiireellisiksi muutoksiksi”. Jaoston tulee tehdä esityksensä toukokuun 2009 loppuun mennessä.

Tämän perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että päivähoitolain uudistamisessa edetään siis kahta tietä: korjataan nykyistä ja valmistellaan uutta varhaiskasvatuslakia.

Uudessa varhaiskasvatuslaissa tulisi selkeyttää muun muassa varhaiskasvatuksen tavoitteet ja kaikkien lasten oikeudet varhaiskasvatukseen sekä tarkastella varhaiskasvatuksen toteutumisen laatukriteereitä, sisältöjä, arviointia, johtamista, ohjausjärjestelmää ja hallintoa.

Kansainvälisten arvioiden mukaan päivähoitojärjestelmämme vanhempien valintaoikeuksineen on huippuluokkaa, mutta varhaiskasvatuspalveluissa on parantamista. Kansainvälisten tilastojen mukaan nimittäin esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa sekä kaikissa ns. vanhoissa EU-valtioissa 3-5-vuotiaat lapset osallistuvat vähintään osa-aikaisiin varhaiskasvatuspalveluihin ja pienten lasten oppimispalveluihin 80-90-prosenttisesti.

Suomessa myös kokoaikaisten päivähoitopalvelujen tarvetta tulisi arvioida pitkällä tähtäimellä. Taloudellisen taantuman jälkeen tulee nousu ja työvoiman tarve ja sitä myötä myös kokoaikaisten päivähoitopalvelujen tarve. Mutta erityistä huomiota pitäisi kiinnittää kansainvälisen käytännön ja suositusten mukaan yli 3-vuotiaiden lasten pedagogisiin palveluihin.

Päivähoitolain ja uuden varhaiskasvatuslain valmistelu edellyttää avointa, laajaa ja monipuolista keskustelua ja huolellista laaja-alaista valmistelua. Valmistelussa tulee arvioida sekä varhaiskasvatuspalvelujen että päivähoitopalvelujen kehittämistarpeet. Lain uudistamisprosessi, asiantuntijakuulemiset, lausuntokierrokset ja valmisteluun liittyvä kotimainen ja kansainvälinen selvitystyö on ajallisesti pitkä prosessi. Myös eduskunta tarvitsee riittävästi aikaa lain käsittelyyn. Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat sidoksissa kasvatus- ja koulutuspolitiikkaan, varhaiseen puuttumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sosiaali- ja työvoimapolitiikkaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä aikataululla hallitus aikoo tuoda eduskunnan käsittelyyn nykyisen päivähoitolain ja uuden varhaiskasvatuslain uudistukset mukaan lukien varhaiskasvatuksen hallinnonalan kysymykset, että päivähoitolain kokonaisuudistus toteutuu suunnitelmien mukaisesti hallituskauden loppun mennessä ja että meillä on uusi varhaiskasvatuslaki?

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2009

Raija Vahasalo /kok

Leave a Reply