Archive for the ‘Lehdistötiedote’ Category

Kokoomuksen sivistysedustajat: Liikunnan merkitys huomioitava kaikilla hallinnonaloilla

Torstai, Maaliskuu 14th, 2019

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sari MultalaSari Sarkomaa ja Raija Vahasalo ovat tyytyväisiä siihen, että liikuntapoliittinen selonteko on tänään eduskunnan täysistunnon käsiteltävänä. Sivistysvaliokunta sai mietintönsä selonteosta valmiiksi viime viikolla. Liikuntapoliittinen selonteko on historian ensimmäinen asiakirja, joka linjaa liikuntapolitiikan kehittämistä 2020-luvulle.

“Tutkimusten mukaan me suomalaiset liikumme tällä hetkellä aivan liian vähän, vain yksi viidestä suomalaisesta liikkuu suositusten mukaan. Liikkumattomuuden kustannukset lasketaan miljardeissa joka vuosi. Tarvitaan paljon uusia toimenpiteitä ja aivan uutta ajattelua, jotta saamme suomalaiset liikkeelle”, edustajat muistuttavat.

Liikunnalla on tärkeä yhteys ihmisten hyvinvointiin. Liikunta myös parantaa oppimistuloksia ja auttaa työssäjaksamista. On tärkeää, että kannustamme ihmisiä liikkumaan huolehtimalla riittävästä infrasta, liikunnan saavutettavuudesta sekä siitä, että meillä on riittävästi tarjolla matalan kynnyksen harrastuspalveluita.

“Olen iloinen, että selonteon mukaisesti Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa jatketaan ja laajennetaan toiselle asteelle sekä korkea-asteelle. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa”, toteaa edustaja Vahasalo.

Liikuntapolitiikka ei ole pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla vaan siihen vaikutetaan myös sosiaali- ja terveyspolitiikalla, työ- ja elinkeinoasioissa sekä muun muassa veropolitiikalla. Liikunnan edistäminen tulisikin ymmärtää laaja-alaisesti ja tarvitsemme politiikkatoimia jokaisella sektorilla.

“Tarvitsemme vielä voimakkaammin ymmärrystä sille, että entistä useammat hallinnonalat kantavat kortensa kekoon liikunnan lisäämiseksi. Liikunnan ja urheilun edistämisen hyödyt näkyvät laajalti yhteiskunnassa, kuten säästyneinä terveysmenoina. Siksi on luontevaa, että myös vastuuta kustannuksista ja koordinaatiosta laajennettaisiin”, jatkaa edustaja Sarkomaa.

Selonteon ansiona voidaan pitää myös sitä, että liikunnan rahoitustarve on tunnistettu ja tunnustettu. Valtion huippu-urheilurahoitusta esitetään lisättäväksi 2020-luvulla ja Olympiarahastoa pääomitetaan enintään 20 miljoonaa euroa. Lisäksi liikunnan edistämiseen esitetään laajalti toimenpiteitä ja näille rahoitusta.

”Esitämme valiokunnan kannanottona, että Suomessa selvitetään tarve huippu-urheilulain säätämiselle. Suomalaiset ovat tutkitusti huippu-urheilukansaa ja arvostavat kansainvälistä urheilumenestystä korkealle. Olen iloinen siitä, että Olympiakomitean asema huippu-urheilun johtajana on nyt tunnustettu”, päättää valiokunnan varapuheenjohtaja Multala.

Lisätietoja:

Sari Multala, puh. 040 531 7104

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Raija Vahasalo, puh. 050 511 3090

Kirkkonummi mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun – Kokoomuksen Vahasalo: Viisas, lapsimyönteinen päätös!

Perjantai, Maaliskuu 1st, 2019

Elokuussa 2018 alkanut viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu ja laajenee. Ensi syksynä käynnistyvälle toiselle kierrokselle on valittu yhteensä 27 kuntaa. Kokeilun ensimmäisellä kierroksella mukana on ollut yhteensä 19 kuntaa, joista 14 on päättänyt jatkaa myös toiselle kierrokselle.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo iloitsee kokeilun jatkosta ja siitä, että myös Kirkkonummi on hakenut ja päässyt mukaan. Vahasalon mukaan päätös on oikea ja edistyksellinen.

”Varhaiskasvatus on parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisyyn. Meillä Suomessa lapset osallistuvat siihen edelleen pohjoismaalaisittain vertailtuna liian vähän. Kun maksut nyt kirkkonummelaisilta ja 26 muun kunnan 5-vuotiailta poistuvat, madaltaa se kynnystä osallistua. Tämä on hieno hanke!”, Vahasalo toteaa.

Vahasalo painottaa, että varhaiskasvatukseen panostaminen on oikea tie myös jatkossa.

”Meidän on panostettava erityisellä huolella lasten varhaisiin vuosiin. Monet oppimisen ja sosiaalisen elämän ongelmat voidaan varhaiskasvatuksessa torjua tehokkaasti ja ennakkoon. Osallistuminen varhaiskasvatukseen pehmittää lapsen tietä koulun alkuun ja opettaa tärkeitä elämän ja oppimisen taitoja. Jos ongelmia lähdetään korjaamaan vasta myöhemmin, esimerkiksi oppivelvollisuutta toiselle asteelle pidentämällä, ollaan jo auttamatta liian myöhässä”, rehtorina pitkän uran tehnyt Vahasalo painottaa.

Kokoomuksen tavoitteena on seuraavalla hallituskaudella tehdä esiopetuksesta kaksivuotista siten, että kaikki 5-6 –vuotiaat pääsisivät osallistumaan – maksutta ja 20 tunniksi viikossa.

”Maksuton, kaksivuotinen esiopetus on mielestäni välttämätön tulevaisuusteko. Olen onnellinen siitä, että kokoomus tätä voimallisesti edistää. Nyt jatkuva maksuttomuuskokeilu antaa tälle uudistukselle hyvät pohjat”, Vahasalo päättää.

Tiedote 1.3.2019

Kansanedustaja Raija Vahasalo: Toisen asteen koulutuksen oltava jokaisen nuoren tavoitettavissa

Sunnuntai, Helmikuu 24th, 2019

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo haluaa varmistaa, että tulevaisuudessa jokainen nuori saa suoritettua toisen asteen tutkinnon. Vahasalon mukaan tavoitetta edesautetaan monilla keinoin.

”Viime päivinä on keskusteltu laajasti toisen asteen oppimateriaalikustannuksista. Tavoite siitä, että oppimateriaalimaksut eivät muodostu yhdenkään nuoren koulutuksen esteeksi on tärkeä. Keinoja tämän varmistamiseksi hallitus onkin jo esittänyt. Pienituloisista perheistä tuleville opiskelijoille on suunnattu, noin 47 euron suuruinen kuukausittainen oppimateriaalilisä, joka tulee käyttöön ensi syksystä lähtien. Lisäksi oppilaitosten kanssa yhteistyössä on käynnistetty pilottihankkeita, joiden kautta oppimateriaalikustannuksista aiheutuvien ongelmien ratkaisuun saadaan lisää eväitä”, Vahasalo sanoo.

Vahasalo iloitsee OKM:n, STM:n ja TEM:n viime viikolla julkistamista tuloksista, joiden mukaan koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten osuus on kääntynyt laskuun.

”Hallituksen tekemät panostukset työllisyyteen ja koulutusmahdollisuuksiin kantavat hedelmää ja olemme nyt menossa oikeaan suuntaan. Nuorten syrjäytymisriskin vähentämiseksi tämä on merkittävää. Toisen asteen koulutuksen varmistaminen jokaiselle nuorelle on keskeinen tavoite, sillä pelkän peruskoulun varaan jääminen heikentää nuoren asemaa työmarkkinoilla ja elämässä”, Vahasalo muistuttaa.

Vaille tutkintoa jääminen johtuu usein siitä, että toisen asteen koulutus keskeytyy. Vaikka keskeyttämisten määrä on viime vuosina ollut laskusuunnassa, tulisi Vahasalon mielestä tähän kiinnittää lisää huomiota.

”Vain pieni osa keskeytyksistä johtuu oppimateriaalikustannuksista ja tähän ongelmaanhan hallitus on jo tarttunut. Seuraavaksi on pureuduttava muihinkin syihin. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen keskeyttämiselle merkittävin syy oli kokemus väärästä alasta. Toisen asteen koulutuksessa tuleekin panostaa opintojen ohjaukseen ja moniammatilliseen tukeen siten, että kenenkään koulutus ei keskeytyisi, vaan oppilas saa tarvitsemansa tuen siirtyäkseen koulupolulla eteenpäin”, Vahasalo sanoo.

”Lisäksi nykyistä enemmän huomiota on kiinnitettävä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, jotta sieltä saadaan riittävät taidot toisella asteella pärjäämiseen. Esimerkiksi heikkoon lukutaitoon puuttuminen toisella asteella on jo huomattavasti hankalampaa. Siksi varhainen tuki on tärkeässä asemassa myöhemmän koulumenestyksen kannalta”, Vahasalo kiteyttää.

Tiedote 24.2.2019

Kokoomuksen Vahasalo ja Laiho: Tuettu hoivavapaa on inhimillinen ratkaisu työssäkäynnin ja läheisen hoitamisen mahdollistamiseksi

Keskiviikko, Elokuu 22nd, 2018

Kokoomuksen kansanedustajat Raija Vahasalo ja Mia Laiho riemuitsevat Kokoomuksen esityksestä tuetusta hoivavapaasta. Hoivavapaalle on voitu jäädä jo vuodesta 2011, mutta ilman taloudellista tukea tilanne on ollut läheistään hoitavalle, työssäkäyvälle ihmiselle kohtuuttoman raskas ja uuvuttava. Kokoomus ajaa nyt seuraavaan hallitusohjelmaan tuettua hoivavapaata, joka vähentäisi näiden henkilöiden kuormitusta.

-Haluamme, että isovanhemmillamme, vanhemmilla ja myös meillä itsellämme on turvallinen ja hyvinvoiva vanhuus. Meidän täytyy tukea entistä paremmin myös niitä työssäkäyviä ihmisiä, jotka pitävät huolta läheisistään, Vahasalo toteaa.

Muissa Pohjoismaissa on jo käytössä erilaisia versioita tuetusta hoivavapaasta. Ruotsissa työntekijä voi saada määräaikaista korvausta sairausvakuutuksesta.

-On tärkeää, että otamme myös Suomessa askeleen eteenpäin ja aidosti mahdollistamme sen, että myös työssäkäyvät henkilöt voivat jäädä kotiin hoitamaan läheisiään. Tämä mahdollistaa aivan uudella tavalla työnteon ja läheisen auttamisen yhdistämisen inhimillisellä tavalla, Laiho kiteyttää.

Tällä hetkellä noin kolmasosa työikäisistä hoivaa, auttaa tai muuten huolehtii työnsä ohessa läheisestään. Suomen väestö ikääntyy huimaa vauhtia ja tämä määrä tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Kokoomuksen hoivavapaan tuki olisi tarkoitettu lyhytaikaisiin tilanteisiin esimerkiksi vakavan sairastumisen vuoksi.

-Tämä on paras ratkaisu sekä avun tarvitsijalle, läheiselle kuin yhteiskunnalle. On erityisen hienoa, että läheinen voi vakavan sairauden tai esim. onnettomuuden sattuessa jäädä auttamaan apua tarvitsevaa läheistään, Vahasalo toteaa.

-Meidän täytyy huolehtia, että muuttuneessa elämäntilanteessa läheisen hoitoon on myös työssäkäyvillä mahdollisuus. Kyse on arvovalinnasta perheen tukemiseksi, Laiho muistuttaa.

 

Kokoomuksen Raija Vahasalo: Kaksivuotinen esiopetus vahvistamaan koulutien alkua

Torstai, Toukokuu 17th, 2018

Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle hyväksyttäväksi kantaa, jonka mukaan velvoittavasta esiopetuksesta pitäisi tehdä kaksivuotista. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo iloitsee puoluehallituksen muodostamasta kannasta ja kannustaa kesäkuussa järjestettävää puoluekokousta hyväksymään esityksen. Vahvempi esiopetus on Vahasalon mukaan kipeästi tarvittua tukea koulupolun alkupäähän.

”Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen rooli osana koulutuspolkua on jo tällä vaalikaudella vahvistunut merkittävästi. Tämä on mielestäni oikea suunta. Panostaminen lasten varhaisiin vuosiin on kaikkein vaikuttavinta koulutuspolitiikkaa. Esiopetuksen kaksivuotisuus takaisi sen, että kaikki 5-6 –vuotiaat lapset osallistuvat ja saavat yhtä vahvat eväät peruskoulun alkuun”, Vahasalo toteaa.

Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen tietoja ja sosiaalisia taitoja leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta. Esiopetuksella edistetään lapsen kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Suomessa esiopetus on maksutonta ja alkaa nykyisin 6-vuotiaana. Kaksivuotiseksi laajennettuna velvoittava ja maksuton esiopetus alkaisi jo 5-vuotiaana.

”Lapset tulevat esiopetukseen ja sieltä peruskouluun valtavan erilaisilla taustoista ja erilaisilla valmiuksilla. Esimerkiksi perhetaustan ja asuinpaikan vaikutukset näkyvät lasten lähtötasoissa edelleen voimakkaasti. Esiopetusta vahvistamalla voimme turvata kaikille lapsille paremmat lähtökohdat sekä tasoittaa oppimiseroja ja edellytyksiä pärjätä opinnoissa.”

Vahasalo painottaa, että oppivelvollisuuden pidentäminen loppupäästä ei saisi aikaan samoja positiivisia vaikutuksia, kuin varhaisiin vuosiin panostaminen.

”Meidän on pidettävä huoli siitä, että jokaisella lapsella on peruskoulun päättyessä riittävät taidot ja valmiudet pärjätä elämässä ja jatko-opinnoissa. Tätä ei turvata toisen asteen pakollisuudella, vaan sillä, että panostamme kaiken perustaan: varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun laatuun.”

”Yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän suurimmista epätasa-arvoa ylläpitävistä tekijöistä on se, että osallistuminen varhaiskasvatukseen on muita OECD-maita selvästi alhaisempaa. Kaksivuotisella esiopetuksella varmistetaan koko ikäluokan osallistuminen ja helpotetaan lapsen tietä peruskouluun. Toivon erittäin lämpimästi, että tämä asia etenee ja päästään pian toimenpiteisiin”, Vahasalo päättää.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo
050 5113090

Vahasalo: Keskitytään seuraavaksi sisältöihin rakenteiden mylläämisen sijaan

Torstai, Maaliskuu 26th, 2015

Tiedote 26.3.2015
Julkaisuvapaa: Heti

– Korkeakoulutuksessa tulee seuraavalla vaalikaudella keskittyä koulutuksen sisältöihin, laatuun ja yhteistyön kehittämiseen, eikä väkisin tehtävään rakenneremonttiin. Kaikki korkeakoulut eivät voi tehdä kaikkea. Nykyisten korkeakoulujen tulee profiloitua keskittymällä omiin vahvuusalueisiinsa, linjaa kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok).

Yliopistolaki uudistettiin viime vaalikauden lopuksi ja ammattikorkeakoululaki tämän vuoden alusta. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhdistämisiä on tehty viimevuosina useita, kuten uuden Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston perustaminen. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten määrää on jo jonkin verran vähennetty hallittujen prosessien tuloksena.

– Viime viikkoina on tehty useita erilaisia esityksiä korkeakoulukentän uudistamiseksi. Esitykset korkeakoulujen yhteistyön lisäämisestä ja eri korkeakoulujen profiloimisesta omille vahvuusalueilleen ovat kannatettavia ja niitä tulee edistää. Sen sijaan painopisteeksi ei tule nostaa uutta suurta rakenneuudistusta, vaan tulee keskittyä koulutusjärjestelmän sisältöihin, Vahasalo vaatii.

– Pienessä maassa ei voida tehdä jokaisessa korkeakoulussa samoja asioita. Kun pienempi määrä yksiköitä tekee saman koulutusalan koulutusta ja tutkimusta, alan resurssit riittävät paremmin laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen, Vahasalo toteaa.

– Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tulee ensi vaalikaudella kehittää omien sisältöjensä, tavoitteidensa ja tutkintojensa pohjalta. Molempia korkeakoulusektoreita koskevat lait on hiljattain uudistettu. Korkeakoulujen välistä yhteistyötä tulee lisätä soveltuvilla aloilla, mutta yhteistyön tulee lähteä vapaaehtoisesta yhteistyön muodoista. Koulutusverkon mahdollinen tiivistäminen tulee tehdä luonnollisen tarpeen mukaan. Lainsäädäntötoimin pakotettava yhteistyö ei ole oikea keino, Vahasalo linjaa.

– Tavoitteena tulee olla, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut antavat laadukasta opetusta ja tekevät kansainvälisesti vertailtuna huippulaatuista tutkimusta. Uskon, että korkeakoulujen profiloimisella ja soveltuvien alojen yhteistyöllä edistetään tätä pakkoa paremmin. Nyt on poliitikkojen aika antaa korkeakouluille keskittyminen oman työnsä kehittämiseen, Vahasalo päättää.

Lisätietoa:

Raija Vahasalo, kansanedustaja (kok)
raija.vahasalo@eduskunta.fi Puh. 050 511 3090

Vahasalo ja Sarkomaa: Työrauha eduskunnalle varhaiskasvatuslain säätämisessä

Perjantai, Helmikuu 27th, 2015

Tiedote 27.2.2015
Julkaisuvapaa: Heti

Vahasalo ja Sarkomaa: Työrauha eduskunnalle varhaiskasvatuslain säätämisessä

Vetoamme ministeri Krista Kiuruun (sd), että eduskunta saisi rauhassa käsitellä varhaiskasvatuslakia koskevan lakiesityksen loppuun. Käynnissä oleva käsittely tulee käydä rauhassa ennen kuin Kiurun johtama ministeriö siirtää keskustelun virkamiesvalmistelussa olleisiin, ensi vaalikaudella mahdollisesti tehtäviin uusiin uudistuksiin, vetoavat kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt tällä viikolla lausunnoille esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Nykyistä vaalikautta on jäljellä alle kaksi kuukautta. Eduskunnan käsittelyssä olevaa varhaiskasvatuslain uudistusta ei ole vielä saatu valmiiksi. Siitä huolimatta ministeriö haluaa tuoda keskusteltavaksi jo seuraavan uudistuksen. Hallitus on päättänyt, että asiaa edistetään parlamentaarisen työryhmän kautta. Nyt tämä päätös ohitetaan kokonaan ja tuodaan lausunnoille virkamiesvalmisteluna tehty esitys, edustajat ihmettelevät.

Edustajat ihmettelevät, että miksi ministeriö haluaa tuoda uuden esityksen lausunnoille juuri ennen eduskuntavaaleja. Ei ole ongelmatonta että lakiluonnos on lausunnolla, ennen kuin on säädetty edes ensimmäisestä vaiheesta. Tämä on märkä rätti eduskunnan kasvoille. Varhaiskasvatuslain uudistamisen käsittelyssä oleva vaihe tulee tehdä nyt rauhassa loppuun. Vasta uuden vaalikauden alkaessa tulee sitten katsoa, miten uudistamista jatketaan, Vahasalo ja Sarkomaa lopettavat.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo, kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puh. 050 511 3090

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja puh. 050 511 3033

Vahasalo: Ministeri Kiurun tuotava varhaiskasvatuslaki mahdollisimman pian eduskuntaan!

Torstai, Syyskuu 25th, 2014

TIEDOTE 25.9.2014
Julkaisuvapaa: Heti

Vahasalo: Ministeri Kiurun tuotava varhaiskasvatuslaki mahdollisimman pian eduskuntaan!

– Eduskunnan tulee saada mahdollisimman pian käsiteltäväkseen hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Voimassa olevan päivähoitolain uudistamista on esitetty jo vuonna 1999. Yli sata kansanedustajaa allekirjoitti vuonna 2001 tekemäni toimenpidealoitteen, jossa vaadittiin lain säätämistoimiin ryhtymistä. Vaikka päivähoitolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi on ollut hallitusohjelmassa vuodesta 2003 alkaen, mitään ei ole vieläkään tehty. Tämän hallituksen tulee vihdoin antaa esitys lain uudistamiseksi, linjaa kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok).

Vahasalon jättämässä kirjallisessa kysymyksessä hän vaatii hallitukselta selvitystä, milloin hallitusohjelmassa sovittu esitys varhaiskasvatuslaiksi annetaan. Lisäksi hän vaatii hallitukselta tietoa, tuleeko esitys olemaan esitys kokonaan uudeksi varhaiskasvatuslaiksi vai nykyisen lain osittaiseksi uudistamiseksi.

– Mikäli uuden varhaiskasvatuslain säätäminen kerralla katsottaisiin taloudellisesti mahdottomaksi, lakiuudistus voitaisiin tehdä kahdessa vaiheessa. Uudistamisen ensimmäisessä vai­heessa voitaisiin täsmentää varhaiskasvatuksen tavoitteita nykyistä tavoitteellisemmiksi sekä selkiyttää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon vä­listä eroa käsitteitä tarkentamalla. Lisäksi voitai­siin selkiyttää henkilöstön tehtäviä ja vas­tuualueita. Näiden uudistusten taloudellinen vaikutus olisi pienempi, jolloin niiden tekeminen nopeammin olisi mahdollista. Myöhemmin uudistuksen toisessa vaiheessa voitaisiin tehdä loput uudistukset, joiden kustannusvaikutus olisi suurempi, Vahasalo esittää.

– Varhaiskasvatuslain säätäminen on merkittävä ja tärkeä uudistus. Eduskunnalla tulee olla riittävästi aikaa lakiesityksen käsittelyyn. Esitys tulee antaa eduskunnalle siten, että se varmasti ehditään käsittelemään. Lain uudistamista on tehty nyt jo lähes 15 vuotta, nyt on aika ryhtyä vihdoin toimenpiteisiin, vaatii Vahasalo.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo,
kansanedustaja,
eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
p. 050-511 3090

Kansanedustajat Vahasalo ja Sarkomaa: Suvivirsi soikoon!

Keskiviikko, Maaliskuu 26th, 2014

TIEDOTE 25.3.14

Eilinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen linjaus Suvivirrestä on herättänyt perustellusti ihmetystä. Tilanne on muodostunut kestämättömäksi koulujen kannalta, joissa parhaillaan suunnitellaan lähestyviä kevätjuhlia.

”Kouluissa suunnitellaan parhaillaan lähestyviä kevätjuhlia. Tilanne vaatii nopeaa selkeyttämistä”, linjaavat kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, Raija Vahasalo (kok) ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok).

Edustajien mielestä viime kädessä perustuslakivaliokunnan on asiaa käsiteltävä. Koulujen ja asian merkittävyyden kannalta on välttämätöntä, että asiaan saadaan täysi selkeys ennen kuin mitään ohjeita tai käytäntöjä muutetaan.

”Nykyinen käytäntö on ollut toimiva ja se perustuu Opetushallituksen jo vuonna 2006 tehtyyn ohjeistukseen perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tähdentänyt, että kevät- ja joulujuhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Virren johdosta ei juhlaa voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena. Koulujen käytännöistä hankaluuksia ei ole aiheutunut, joten ei pidä tehdä ongelmia siellä missä niitä ei ole”, toteavat kokoomuspoliitikot. Heidän mielestään ei ole mitään syytä siihen, miksi perinteitä pitäisi muuttaa.

Suomalaiset koulut ovat yhä useammin monikulttuurisia. Joissakin luokissa saattaa puolet oppilaista olla maahanmuuttajataustaisia lapsia. Silloin on erityisen tärkeää ylläpitää omaa kulttuuria ja huomioida lasten ja nuorten erilaisuus. Tämän onnistuminen vaatii koulujen rehtoreilta, opettajilta ja vanhemmilta hyvää yhteistyötä.

”Omien perinteiden säilyttäminen ja arvostaminen on osa päiväkotien ja koulujen toimintaa. On tärkeää, että kevätjuhlissa voi laulaa ja lauletaan perinteisiä lauluja, myös suvivirttä. Se kuuluu suomalaisuuteen”, kansanedustajat alleviivaavat.

Lisätietoa:

Raija Vahasalo, kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja (puh. 050 511 3090)

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja (puh. 050 511 3033)

Kokoomuksen Vahasalo: Rakenneuudistusten fokus on mietittävä tarkoin

Lauantai, Elokuu 10th, 2013

Tiedote 10.8.2013
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Vahasalo: Rakenneuudistusten fokus on mietittävä tarkoin

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo vaatii hallituksen rakennetoimilta vaikuttavuutta. “Toimenpiteitä ei tule tehdä vain otsikoiden vuoksi”, Vahasalo painottaa.

Vahasalon mukaan mm. ministeri Ihalaisen esiin nostama oppivelvollisuusiän nostaminen on yksi esimerkki toimenpiteestä, jossa hyvä tarkoitus voi tosiasiassa johtaa aivan päinvastaiseen lopputulokseen. “Tässä esitetään tehotonta lisälusimista nuorelle ja helposti vain siirretään nuoren ongelmia eteenpäin”, Vahasalo muistuttaa. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pinnaavat jo nykyisen oppivelvollisuuden aikana peruskoulussa tai keskeyttävät toisen asteen opintonsa.“Miten nämä nuoret tavoitetaan paremmin vain pidentämällä oppivelvollisuutta”, Vahasalo kysyy.

Vahasalon mukaan vaikuttavampia tuloksia saataisiin tekemällä rakenteelliset uudistukset koulupuolella: kohdentamalla opiskelupaikkoja entistä tehokkaammin sinne, missä on eniten nuoria ja luomalla uusia polkuja. Esimerkiksi oppisopimusjärjestelmän rinnalle olisi tärkeä saada pikaisesti koulutustyösuhdejärjestelmä, joka varmasti lisäisi oppisopimuspaikkoja.  “Oppivelvollisuus ilman riittäviä opiskelupaikkoja on turha vaatimus”, Vahasalo sanoo.

Lisäksi Vahasalon mukaan on jatkettava panostuksia nuorisotakuuseen. “Syrjäytymisen syyt ovat erilaisia ja tästä syystä tarvitaan henkilökohtaista ohjausta ja erilaisia vaihtoehtoja peruskoulun jälkeen. Yksi standardiratkaisu ei sovi kaikille,” Vahasalo painottaa.

Vahasalon mukaan hyviä tuloksia yksilöllisistä ratkaisuista on saatu esimerkiksi etsivällä nuorisotyöllä. “Tällöin joku aikuinen oikeasti tapaa nuoren useaan otteeseen, seuraa hänen etenemistään ja kertoo ja rohkaisee erilaisiin koulutus-, työ-, tai harjoitteluvaihtoehtoihin”, Vahasalo kiittelee.

Lisätietoja: Raija Vahasalo 050 511 3090