Archive for Toukokuu, 2018

Vahasalo huolissaan taitelijoiden asemasta aktiivimallissa

Sunnuntai, Toukokuu 27th, 2018

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on huolissaan taiteilijoiden asemasta aktiivimallissa. Hän nostaa ongelman esiin kirjallisessa kysymyksessä. Vahasalo kysyy työministeri Lindströmiltä, miten hallitus aikoo varmistaa sen, että taiteilijoiden riittävästä informoinnista pidetään huolta ja että ammattiryhmän erityistilanne tunnistetaan riittävässä laajuudessa TE-palveluissa. [..]

Kirkkonummen Sanomat 27.5.2018

Taiteilijoiden kohtalo aktiivimallissa huolettaa

Perjantai, Toukokuu 25th, 2018

Kansanedustaja Raija Vahasalon mukaan taiteilijoiden erityistilanne on huomioitava TE-palveluissa.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) kertoo olevansa huolissaan taiteilijoiden asemasta aktiivimallissa.

Vahasalo on jättänyt työministeri Jari Lindströmille (sin.) aihetta koskevan kirjallisen kysymyksen.

Vahasalo kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että asiaan liittyvä tiedottaminen toimii ja ammattiryhmän erityistilanne huomioidaan tarvittavalla tavalla TE-palveluissa.

Lue lisää: Verkkouutiset 25.5.2018

Kokoomuksen Raija Vahasalo: Taiteilijoille tietoa ja tukea aktiivimallin tulkintaan

Perjantai, Toukokuu 25th, 2018

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on huolissaan taiteilijoiden asemasta aktiivimallissa. Hän nostaa ongelman esiin kirjallisessa kysymyksessä. Vahasalo kysyy työministeri Lindströmiltä, miten hallitus aikoo varmistaa sen, että taiteilijoiden riittävästä informoinnista pidetään huolta ja että ammattiryhmän erityistilanne tunnistetaan riittävässä laajuudessa TE-palveluissa.

Aktiivimalli edellyttää, että työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan täysimääräisenä myös tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Kokoomuksen Raija Vahasalo on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii, että TE-keskuksiin saataisiin johdonmukaisemmat linjaukset lain tulkintaan taiteilijoiden osalta.

– Taiteilijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, ettei heidän asemaansa ja työnteon tapojaan tunnisteta aktiivimallin tulkinnassa. On aivan välttämätöntä, että aktiivisuusehdon tulkintatavat ovat yhtenäiset ja huomioivat myös taiteilijat, toteaa Vahasalo.

– Varsinkaan freelancertaiteilijoiden työn erityispiirteitä ei ole tunnistettu.

Vahasalo painottaa, että suurin osa taiteen alan työpaikoista on piilotyöpaikkoja. Töiden saaminen edellyttää usein jatkuvaa rahoituksen hakemista työntekoon sekä erilaisille hankkeille ja projekteille. Vahasalon mukaan on aivan välttämätöntä, että myös taiteilijoiden tekemän työn erityispiirteet tunnistetaan TE-toimistoissa, ja että tarjolla on riittävästi neuvontaa siihen, miten taiteilija voi työllään aktiivisuusehdon täyttää.

– Aktiivisuusehtoa koskevat päätökset eivät myöskään saa vaihdella TE-toimistosta riippuen. Taiteilijoiden asema on tässä erityinen, ja tiedonvälitys ei välttämättä ole toiminut kaikkein optimaalisimmalla tavalla. Tästä on seurannut se, että taiteellisen työn tekeminen kärsii, taiteilijat ylikuormittuvat ja heidän taloudellinen tilanteensa kärsii kohtuuttoman paljon väärinkäsitysten ja tulkinnanvaraisuuden takia.

Lisätietoja:
Raija Vahasalo
+358 505113090

“Päiväkotitietoa päättäjille”

Lauantai, Toukokuu 19th, 2018

Tuoreimmassa Opettaja-lehdessä 10/2018 toimittaja Matias Manner on kirjoittanut erinomaisen jutun varhaiskasvatuksen grand old lady Ritva Semistä, joka on tehnyt mittavan elämäntyön alan arvostuksen hyväksi.

Jutussa vilahtaa myös kansanedustaja Raija Vahasalo, joka 17 vuotta sitten teki eduskunnassa toimenpidealoitteen Lasten päivähoidosta annetun lain kokonaisuudistuksesta. Aloitteen allekirjoitti yhteeensä 106 kansanedustajaa, aikaa on kulunut, mutta vihdoin tänä keväänä kokonaisuudistus on pääsemässä maaliin.

Lue lisää: Opettaja 18.5.2018

Kokoomuksen puoluehallitus tahtoo laajentaa oppivelvollisuutta – SDP:stä tukea: ”Olisi parasta pidentää kummastakin päästä”

Torstai, Toukokuu 17th, 2018

Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle hyväksyttäväksi kantaa, jonka mukaan velvoittavasta esiopetuksesta pitäisi tehdä kaksivuotista. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo iloitsee puoluehallituksen muodostamasta kannasta ja kannustaa kesäkuussa järjestettävää puoluekokousta hyväksymään esityksen. [..]

Lue lisää: Demokraatti 17.5.2018

Kokoomuksen Raija Vahasalo: Kaksivuotinen esiopetus vahvistamaan koulutien alkua

Torstai, Toukokuu 17th, 2018

Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle hyväksyttäväksi kantaa, jonka mukaan velvoittavasta esiopetuksesta pitäisi tehdä kaksivuotista. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo iloitsee puoluehallituksen muodostamasta kannasta ja kannustaa kesäkuussa järjestettävää puoluekokousta hyväksymään esityksen. Vahvempi esiopetus on Vahasalon mukaan kipeästi tarvittua tukea koulupolun alkupäähän.

”Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen rooli osana koulutuspolkua on jo tällä vaalikaudella vahvistunut merkittävästi. Tämä on mielestäni oikea suunta. Panostaminen lasten varhaisiin vuosiin on kaikkein vaikuttavinta koulutuspolitiikkaa. Esiopetuksen kaksivuotisuus takaisi sen, että kaikki 5-6 –vuotiaat lapset osallistuvat ja saavat yhtä vahvat eväät peruskoulun alkuun”, Vahasalo toteaa.

Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen tietoja ja sosiaalisia taitoja leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta. Esiopetuksella edistetään lapsen kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Suomessa esiopetus on maksutonta ja alkaa nykyisin 6-vuotiaana. Kaksivuotiseksi laajennettuna velvoittava ja maksuton esiopetus alkaisi jo 5-vuotiaana.

”Lapset tulevat esiopetukseen ja sieltä peruskouluun valtavan erilaisilla taustoista ja erilaisilla valmiuksilla. Esimerkiksi perhetaustan ja asuinpaikan vaikutukset näkyvät lasten lähtötasoissa edelleen voimakkaasti. Esiopetusta vahvistamalla voimme turvata kaikille lapsille paremmat lähtökohdat sekä tasoittaa oppimiseroja ja edellytyksiä pärjätä opinnoissa.”

Vahasalo painottaa, että oppivelvollisuuden pidentäminen loppupäästä ei saisi aikaan samoja positiivisia vaikutuksia, kuin varhaisiin vuosiin panostaminen.

”Meidän on pidettävä huoli siitä, että jokaisella lapsella on peruskoulun päättyessä riittävät taidot ja valmiudet pärjätä elämässä ja jatko-opinnoissa. Tätä ei turvata toisen asteen pakollisuudella, vaan sillä, että panostamme kaiken perustaan: varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun laatuun.”

”Yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän suurimmista epätasa-arvoa ylläpitävistä tekijöistä on se, että osallistuminen varhaiskasvatukseen on muita OECD-maita selvästi alhaisempaa. Kaksivuotisella esiopetuksella varmistetaan koko ikäluokan osallistuminen ja helpotetaan lapsen tietä peruskouluun. Toivon erittäin lämpimästi, että tämä asia etenee ja päästään pian toimenpiteisiin”, Vahasalo päättää.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo
050 5113090

Vihtijärven asiamiespostin lakkauttamisesta kirjallinen kysymys

Tiistai, Toukokuu 15th, 2018

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) on tehnyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen Vihtijärven asiamiespostin lakkauttamisesta. [..]

Lue lisää: Vihdin Uutiset 15.5.2018

 

 

Vahasalo: Kunnille mahdollisuudet uuteen kukoistukseen

Perjantai, Toukokuu 4th, 2018

Kun sote siirtyy maakuntien harteille, jää kuntiin kolme kovaa koota. Kuntien tärkeimmät tehtävät ovat koulutus, kaavoitus ja kehittäminen. Varsinkin koulutuksella on tärkeä rooli kuntien elinvoi­mai­suuden ja kilpailukyvyn ylläpitäjinä. Ne kunnat, jotka pystyvät kehittämään tarjoamansa koulutuksen houkut­te­le­vaksi, tulevat kukoistamaan.

Jo valtion toimilla koulutukseen tulee monia erinomaisia muutoksia tulevina vuosina. Vuodesta 2020 lähtien ensimmäisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisen luokan keväällä. Tämä muutos aiheuttaa lisäkus­tan­nuksia, mutta valtio korvaa nämä kustannukset kunnille korottamalla valti­o­no­suuksia 7,5 milj. eurolla vuodelle 2020 ja 12 milj. eurolla vuodesta 2021 eteenpäin.

Myös varhais­kas­va­tuksen osallis­tu­mis­määriä nostetaan ja tasa-arvoa lisätään. Vuonna 2019 kunnille kohdennetaan 10 miljoonan euron lisämääräraha. Sen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähen­ki­löstöä niihin päiväkoteihin, joissa sitä kipeimmin tarvitaan. Tämä tasa-arvoavustus kohdennetaan suoraan varhais­kas­va­tuksen järjestäjille.

Lukio­kou­lu­tuk­sessa pyritään helpottamaan korke­a­kou­luihin siirtymistä. Lukioissa otetaan käyttöön korkeammalla asteella käytetyt opintopisteet ja vahvistetaan lukiolaisten saamaa tukea ja ohjausta, jotta oman alan valinta helpottuisi. Myös yhteistyö korkeakoulujen kanssa ja kansain­vä­lisyys lisääntyvät. Tasa-arvoa koulutuksessa parannetaan oppima­te­ri­aa­li­li­sällä, joka varmistaa, ettei kukaan joudu taloudellisen tilanteen takia keskeyttämään opintoja.

Tämän lisäksi käynnistetään laaja jatkuvan oppimisen uudistus, jonka tarkoituksena on vahvistaa jo työelämässä olevien osaamista. Tässä voidaan hyödyntää korkeakoulujen koulu­tus­tar­jontaa ja oppimi­sym­pä­ristöjä. Tarkoituksena on tehdä tutkinnon osien tai pienempien kokonai­suuksien suorit­ta­mi­sesta joustavaa ja avointa. Sen ansiosta kuka tahansa voi päästä parantamaan osaamistaan tai jopa kouluttautua uudelleen vastaten työmark­ki­noiden muutosta.

Valtio on lähtenyt tosissaan kehittämään koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. Nämä uudistukset yhdessä sote-uudistuksen kanssa avaavat kunnille loistavan tilaisuuden kehittää omaa toimintaansa. Tulevaisuuden menestyjät ratkaistaan kunnissa tänään tehtävillä päätöksillä.

RAIJA VAHASALO

Kansanedustaja
Eduskunnan sivis­tys­va­li­o­kunnan jäsen

Lue lisää: Kirkkonummen Sanomat 4.5.2018

”Koulujen lomia ei saa siirtää matkailun ehdoilla”

Torstai, Toukokuu 3rd, 2018

Kokoomuksen Raija Vahasalon mukaan loman alkamisen siirtäminen kesäkuun puoleen väliin vaikuttaisi kaikkiin koulutusasteisiin.

Koululaisten lomien siirtämistä ei pidä tehdä matkailualan ehdoilla, toteaa kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo.

– Koulujen lomien tehtävä ei ole pitää huolta vain elinkeinoelämän kilpailukyvystä. Tärkein motiivi on pitää huolta oppilaiden ja opettajien jaksamisesta ja oppimisen tuloksellisuudesta, Vahasalo korostaa tiedotteessa.

Elinkeinoministeriön torstaina julkaistun selvityksen mukaan kesäloma-aikojen siirtäminen myöhemmäksi hyödyttäisi matkailualaa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tilasi selvityksen tammikuussa.

– Päätöstä ei pidä kuitenkaan tehdä pelkästään matkailuala, vaan oppilaiden hyvinvointi lähtökohtana, Vahasalo toteaa.

– Tutkimusten mukaan koulutyön kuormittavuus on suurinta toukokuussa. Se näkyy selvästi jokaisessa koulussa. Toukokuun puolivälin jälkeen oppilaat eivät enää jaksa keskittyä ja olla motivoituneita. Kevätlukukausi jo nyt koetaan paljon raskaammaksi kuin syyslukukausi.

Koulujen työajat on suunniteltu oppimisen, oppilaan oikeusturvan ja opetuksen kuormittavuuden ja motivaation näkökulmasta. Vahasalon mukaan tällä hetkellä vallitsee hyvä tasapaino.

-Toisin kun monesti ajatellaan, loman alkamisajankohdan siirtäminen kesäkuun puoleen väliin myös vaikuttaisi kaikkiin koulutusasteisiin ja tahoihin, jotka ovat tekemisissä koulutuksen ja opetuksen kanssa. Tämä tarkoittaisi valtavia ja kalliita muutoksia, joiden kustannuksia voi vain arvailla. Onko meillä varaa tähän, Vahasalo ihmettelee.

Vahasalo muistuttaa, että kunnilla on jo nyt mahdollisuus siirtää lukuvuoden aloitusta pitkälle elokuuhun. Lain mukaan lukuvuoteen kuuluu 190 työpäivää, ja kevätlukukausi loppuu viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, mutta lukukauden aloitus ja syys-ja joululoman pituus on kuntien päätettävissä.

Lue lisää: Verkkouutiset 3.5.2018