Archive for Huhtikuu, 2017

Kirkkonummen imu

Perjantai, Huhtikuu 7th, 2017

Kunnat kilpailevat ankarasti uusista asukkaista ja yrityksistä. Mitkä ovat meidän vetovoi­ma­te­ki­jöi­tämme, millä Kirkkonummi imee osaavia asukkaita ja yrityksiä?

Tärkeimpiä ovat laadukkaat päiväkodit, koulut, palvelut ja toimivat kulkuyhteydet. Kun koulutus toimii hyvin, se tukee kunnan elinkei­no­toi­mintaa ja pitää yllä myös aikuisväestön ja senioreiden terveyttä ja osaamista.

Valtio maksaa koulutuksen menoista yhä pienemmän osan. Silloin kunnan päättäjien tahto ja vastuu näkyvät koulutuksen määrärahoissa ja tämän kilpai­lu­te­kijän kunnossa.

# # #

Oppiminen koskee meitä kaikkia. Vanhat ammatit häviävät ja työ muuttuu koko ajan. Jos emme päivitä osaamistamme, muutumme museotavaraksi. Osaamisen päivit­tä­mi­sessä meidän toisen asteen ammatillisilla oppilai­tok­sil­lamme pitäisi olla nykyistä isompi rooli.

Tarvitsemme myös muuta kuin ammatillisen osaamisemme laajentamista. ”Aivot ovat lihas, joka vahvistuu käytöstä”, totesi tuttu aivotutkija. Meillä on hieno kansa­lai­so­pisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu. Niillä kaikilla on laadukas ja laaja kurssitarjonta, josta löytyy jokaiselle jotakin. Nämä kaikki ovat erittäin suosittuja, kysyntä ylittää paljon tarjonnan. Onkin harkittava niiden resursseja imua vastaaviksi.

Kansa­lai­so­pis­tomme toimii sekä Kirkkonummen että Siuntion alueilla. Joka vuosi järjestetään noin 11000 opetustuntia 8000 kurssilaiselle 40 opetus­pis­teessä. Musiikkiopisto luo edellytykset elinikäiselle musii­kin­har­ras­tuk­selle ja antaa valmiudet myös musiikin ammat­ti­o­pin­toihin hakeutumiselle. Kuvataidekoulu antaa 5-16 -vuotiaille lapsille tasokasta kuvatai­de­o­pe­tusta.

# # #

Kirjastot ovat tulevaisuuden tietokeskuksia. Olimme onnekkaita: saimme valtion vihoviimeisen valtionosuuden kirjaston laajen­ta­mi­seksi ja korjaamiseksi. Oli helpompi päättää uudistetun kirjaston rakentamisesta, kun tiedossa oli runsas kaksi miljoonaa euroa valtionosuutta. Nykyisin kaikki sivistystoimen raken­nus­hankkeet pitää tehdä kunnan tai yksityisen toimijan kustannuksella. Valtio ei enää avusta niitä.

# # #

Kunta vastaa oman rakentamisensa laadusta. Meillä on niin huonokuntoisia rakennuksia, että niistä on päästävä kokonaan eroon. Jos korjausp­ro­sentti ylittää 75% kustannuksista, ei ole enää järkevää korjata vanhaa. Lisäksi kouluissa opetus on muuttunut niin, että entisajan vanhat, tehottomat luokkahuoneet pitkine käytävineen ovat vain riesa. Myös tieto­tek­nii­kalla ja digiop­pi­mi­sella on omat vaatimuksensa. Jokirinteen oppimiskeskus on suunniteltu uuden ajan opinahjoksi. Joudumme investoimaan pikaisesti myös Veikkolaan ja Gesterbyn koulukeskuksen molempiin kouluihin.

# # #

Kirkkonummi ja kirkko­num­me­laiset menestyvät osaamisella. Koulutus on investointi tulevaisuuteen. Koulutus on kilpai­lu­ky­ky­valt­timme, ei vain kuluerä kunnan budjetissa.

RAIJA VAHASALO
Kunnan­hal­li­tuksen pj
raija.vahasalo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Sanomat 9.4.2017

Ikäihmisten asumiseen tarvitaan vaihtoehtoja

Torstai, Huhtikuu 6th, 2017

Iäkkäät kuntalaisemme ovat kertoneet huoliaan. Miten heille käy, jos eivät enää pärjää yksin kotona? Oman kodin jälkeen on muita laadukkaita ja kodinomaisia asumismuotoja. Esimerkkeinä hoivakoti, palvelutalo ja senioritalo. Hoivakodeissa on yksityisyyttä, omat huoneet vessoineen. Mukaan saa ottaa omat tavarat ja huonekalut. Jos tarve vaatii, hoitaja on lähellä.
Kirkkonummella on kuitenkin tarjolla aivan liian vähän tehostettua palveluasumista. On välttämätöntä, että me vihdoinkin otamme myös sen tarpeen huomioon.

Koti on se ensisijainen ja paras asumismuoto. Pyrimme tukemaan kotona asumista kaikin tavoin. Sen kehittämiseksi tulee kotihoitoa edelleen runsaasti lisätä ja omaishoitajien tilannetta parantaa. Koteihin tarvitaan kaiteita, kynnyksettömiä huoneita ja apuvälineitä, jotta elämä kotona helpottuu.

Yksinäisyys ja turvattomuus vaivaavat useita ikäihmisiä. Päivätoiminta ja seura ovat yhtä tärkeitä kuin ruoka ja lepo. Toimintaa on oltava tarjolla ja sen oltava saavutettavissa.
Ikääntyvät kuntalaiset Kirkkonummella ovat hankkineet asuntoja keskustoista. Siellä elämä ja palvelut ovat lähellä. Niin sanottu rollaattorietäisyys palveluista on korkeintaan 150-200 metriä. Meidän kannattaakin kehittää palvelukortteleiden konseptia. Korttelista löytyvät päiväkodit, kampaajat, kirjastot, kauppa, ravintola ja pankki asuntojen lisäksi.

Ikäihmiset elävät nykyisin pidempään, ovat terveempiä ja aktiivisempia kuin aiemmin. He ovat arvokas resurssimme, tärkeä osa yhteiskuntaamme ja yhteisöjämme. Sata vuotta sitten ikäihmiset asuivat yhdessä nuorempien sukupolvien kanssa jakaen elämänkokemuksiaan nuoremmille. Luontainen yhteys sukupolvien välille syntyi ja rikasti elämää. Sama luontainen yhteys pitää löytää uudestaan, mutta nykyaikaisella 2000-luvun tavalla.

Me kaikki vanhenemme – ainakin meidän omat vanhempamme. Siksi tämän pitää olla meitä kaikkia kiinnostava asia – vaalien jälkeenkin.

Raija Vahasalo
Kunnanhallituksen pj