Archive for Toukokuu, 2013

Kesä koittaa palveluille

Torstai, Toukokuu 23rd, 2013

Mitkä tehtävät kuuluvat valtiolle ja mitkä kunnille? Kuntien nykyiset tehtävät on kartoitettu kevään aikana. Niitä saatiin 535. Kunnille saatiin erilaisia vastuita 900. Sinä on perkaamista!

Kuntarakennelakia käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Se tulee voimaan heinäkuussa ja muodostaa pohjan kuntauudistukselle. Metropoliselvitys on puolestaan pohjana oman alueemme kehittämiseksi. Olemme Suomen veturialuetta. Siksi kuntamme ja alueemme vetovoimaisuus ja kilpailukyky ovat tärkeitä koko maallemme. Ministeriössä valmistellaan myös valtionosuusuudistusta. Nykyinen järjestelmä ei kohtele oikeudenmukaisesti kuntia, varsinkaan metropolialuetta.

Kuntalaisten demokratiasta ja kunnan hallinnosta valmistellaan myöhemmin kuntalaki. Viime päivinä on puolestaan käsitelty sosiaali-ja terveydenhuollon uudistusta, josta tulee oma lainsäädäntönsä.

* * * * *

Sosiaali-ja terveydenhoitouudistuksessa on kaksi keskeistä kohtaa. Ensinnäkin eri tasoja yhdistetään. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispeli on tarkoitus saada nykyistä paremmaksi. Se auttaa monia asiakkaita, esimerkiksi diabeetikkoja saamaan paremmin palvelunsa. Samoin sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto muodostavat ehyemmän kokonaisuuden. Tämä edistää varsinkin ikäihmisten asemaa. Tällä hetkellä palveluita hoidetaan toisistaan erillään kuntien ja kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toimesta.

Resursseja on välttämätöntä vapauttaa ennaltaehkäiseviin palveluihin ja lähipalveluihin. Lähipalvelulla voidaan tarkoittaa myös kotiin vietäviä palveluja laitospalvelujen sijaan. Ne voivat tarkoittaa sähköisiä palveluja netin kautta tai vaikkapa uudenlaisia eri toimijoiden yhteispalveluja, joita voidaan tarjota kiinteässä palvelupisteessä tai liikutella pyörillä potilaan luo. Sote-palvelut järjestetään eri tavalla huomioiden kuntien asukasluku, kantokykyluokka, työssäkäyntialueet, jne. Metropolialueesta tehdään omat päätöksensä kesäkuun alussa. Muistissa on hyvä pitää vielä se, että sote-palveluja voi ensi vuodesta lähtien hakea mistä päin tahansa.

* * * * *

Olemme järjestäneet hallinto-ja palvelurakenteemme kuntapohjalle. Kunnilla on vahva perustuslaillinen itsemääräämisoikeus. Sitä ei helpolla pureta. Vahvat kunnat ovat turvana sille, että tulevaisuudessakin saamme kehittää palvelumme monipuolisesti ja valinnanvapaus turvaten.

Palvelujen parantaminen edellyttää, että näemme asiakkaan, kuntalaisen, kokonaisuutena. Alan ammattilaisten on voitava keskittyä oman työnsä tekemiseen, eikä potilasta pidä pompotella paikasta toiseen. Tämä edellyttää, että eri palvelut sovitetaan yhteen. Kun suurin osa palveluista löytyy saman katon alta, saamme asiakkaan kannalta tarpeelliset hoitoketjut kuntoon.

RAIJA VAHASALO
Kansanedustaja
raija.vahasalo@eduskunta.fi

 

Kolumni KS 23.5.2013

Luolasta linnaan – taidetta tarvitsevat kaikki

Tiistai, Toukokuu 7th, 2013

Tässä kolumnissarjassa eri puolueiden poliitikot ja kulttuurialan vaikuttajat ruotivat ajankohtaisia kulttuuripoliittisia asioita omasta näkökulmastaan.

Teksti: Raija Vahasalo

Jo luolamiehet, vaikka eivät kylväneet tai niittäneet, tekivät taidetta. Meidän ei tarvitse miettiä, onko meillä varaa taiteeseen. Meidän ei tarvitse kysyä, milloin yhteiskunnalla on varaa sijoittaa kulttuuriin.  Taide on itseisarvo ihmisen elämässä.  Taiteella on suuri arvo myös koko yhteiskunnassa. Luova työ ruokkii myös muita ponnisteluita. Taide ja kulttuuri edistävät innovaatioita, työelämää, alueiden elinvoimaa, sivistystä ja elinikäistä oppimista ja jopa teknologian osaamista. Kuvittele päivää ilman taidetta ja kulttuuria. Millainen päivä se olisikaan?

Taide on tärkeä osa eduskunnan sivistysvaliokunnan tehtäväkenttää. Valiokunta arvostaa monimuotoista taidetta ja kulttuuria. Se heijastuu myös lausuntoihimme, joiden avulla haluamme edistää taiteen tekemisen edellytyksiä. Lainsäädännöllä luomme puitteet taiteen ja kulttuurin tekemiseen. Julkista rahoitusta tarvitaan varsinkin, kun maamme on pieni ja markkinat sen mukaiset.  Lisäksi on varmistettava, että niillä päätöksillä, joita taiteesta tehdään, on oikeudenmukainen perusta. Siksi kaikki taiteeseen liittyvä julkinen päätöksenteko, erityisesti rahoituspäätökset, tulee perustua pätevään vertaisarviointiin ja asiantuntijoiden eli taiteilijoiden kuulemiseen. Tämä vahvistaa taiteen autonomiaa.

Eduskunnassa vierailee jatkuvasti ulkomaisia koulutus- ja kulttuuridelegaatioita. Yhteiset keskustelut antavat arvokasta perspektiiviä kotimaamme taidepolitiikkaan. On tärkeää peilata omaa kehitystämme ja oppia muiden maiden käytänteistä. Ulkomaalaisten kollegoiden kanssa tavatessa pidän suuressa arvossa perustuslakimme kirjausta: Suomessa tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.

Yksi tärkeä päätös, joka edistää sekä koulutusta että kulttuuria, oli Taideyliopiston synnyttäminen. Sibelius-Akatemia, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu ovat saaneet huikeat mahdollisuudet kehittää osaamistaan uusin keinoin ja näkökulmin.  Taideyliopisto myös vahvistaa taiteen yhteiskunnallista asemaa ja rakentaa siltoja eri taiteenalojen välille.  Sillä on edellytykset kehittyä innovaatiopesäkkeeksi murtamalla raja-aitoja sekä tekemällä taidetta siellä, missä sitä eniten tarvitaan: jokaisen kansalaisen arkipäivässä. Toivotan onnea ja menestystä uudelle korkeakoululle!

Vaikka taiteilijaksi tullaan muutenkin kuin kouluttautumalla, on tärkeää pitää esillä koulutusjärjestelmän ja muun taidekasvatuksen tulevaisuusnäkymiä. Nyt käynnissä olevan kuntarakenneuudistuksen osalta on pidettävä huolta, että monenlaisen taidekasvatuksen tarjonta turvataan eri puolilla Suomea. Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille.  Taiteen ja kulttuurin harrastamiseen ja sen nauttimiseen on oltava mahdollisuus jokaisella kansalaisella. Kaikkialla tämä ei vielä toteudu.

Hallitusohjelmassa on hyviä kirjauksia taiteen ja kulttuurin osalta. Kulttuuriministeri on omalta osaltaan vastuussa siitä, että asioita viedään eteenpäin. Yksi keskeinen kirjaus on muun muassa ”Edistetään julkisen rakentamisen ns. prosentti taiteeseen -periaatetta”. Prosentti on pieni summa, mutta sillä saadaan valtavasti elinvoimaa taidemaailmaan.  Toinen hyvä esimerkkikirjaus on ”Luovilla aloilla toimivien aseman parantamiseksi selvitetään poikkihallinnollisesti työ-, sosiaaliturva- ja verolainsäädännön uudistustarve”.  Sivistysvaliokuntamme haluaa paimentaa, että luovien alojen ammattilaiset voivat elää työllään.

Taide ei ole kaikkien tehtävä, mutta sen tulee olla kaikkien ulottuvilla. On sama, millaisessa palatsissa tai vaatimattomassa mökissä asumme. On sama, missä päin maatamme elämme. Haluamme taidetta seinillemme ja musiikkia korvillemme. Taiteesta nauttii joka aistilla. Sen tekemisestä, katsomisesta, lukemisesta ja kuuntelusta.

 

Kirjoittaja on kansanedustaja (kok.) ja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

www.taiteilija.fi 7.5.2013

Lobbarit ajavat tekijänoikeutta

Sunnuntai, Toukokuu 5th, 2013

Netinkäyttäjien ja viihdebisneksen ristipaineessa bisneksellä on isompi ääni

Kansalaisaloite kohtuullisemmasta tekijänoikeuslaista voi päätyä eduskunnan käsittelyyn, mutta valiokuntia lobbaavat lähes pelkästään tiukan tekijänoikeuden kannattajat.

HS selvitti eduskunnan valiokuntien kuulemisia koskevasta 93 000 nimen datasta, kenen ääni on kuulunut voimakkaimmin, kun tekijänoikeusasioita on käsitelty aiempina vuosina.

Tekijänoikeutta koskevaan lainsäädäntöön kohdistuu huomattavia paineita. Siitä riippuvat yhä suuremmat viestintä- ja viihdeteollisuuden yritysten voitot ja työntekijäjoukon elanto. [..]

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) vakuuttaa kuitenkin, että valiokunta pyrkii tekijänoikeusasioissa kuuntelemaan eri osapuolia tasapuolisesti.

“Se on sellainen aihe, jossa on kaksi vastakkaista näkemystä, ja meidän pitää löytää ratkaisu näiden kahden eri maailman väliltä”, Vahasalo sanoo. “[Kuunneltavat] tahot ovat usein samoja. Toiset edustavat toista ja toiset toista puolta.” [..]

Vahasalon mukaan julkisia kuulemisia voidaan harkita, jos aloite koskaan pääsee eduskuntaan asti, mutta valiokunnan pitää päättää asia itsenäisesti.

Lue lisää: HS 5.5.2013