Archive for Maaliskuu, 2013

Kokoomuksen Vahasalon mukaan opiskelijat voittivat kehyspäätöksissä

Torstai, Maaliskuu 21st, 2013

Kokoomuksen kansanedustajan, sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon mukaan Kehysriihen päätökset ovat lottovoitto opiskelijoille.

– Erityisen hienoa on, että uusi opintorahamalli kannustaa valmistumaan tavoiteajassa, Raija Vahasalo sanoo.

Opintotuen vapaaehtoiseen opintolainaosuuteen tulee nykyisen lainavähennysjärjestelmän sijaan lainahyvitysjärjestelmä. Vahasalo pitää uutta lainahyvitysmallia parempana kuin vanhaa ja kiittää opiskelijoita 20.3. järjestetystä suurmielenosoituksesta.

– Tempaus oli voimannäyttö aktiivisesta yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä.

– Olen erittäin iloinen, että opintotuki sidotaan indeksiin ja se tehdään kuukautta luvattua aiemmin, eli jo 1.8.2014. Elinkustannuksiin sitomista olemme sivistysvaliokunnassa jatkuvasti ajaneet. [..]

Lue lisää: verkkouutiset.fi 21.3.2013

Peruskoululaisten matematiikan taidot murenemassa

Tiistai, Maaliskuu 19th, 2013

Peruskoululaisten matematiikan osaaminen tuntuu kansallisten arviointien mukaan heikkenevän vuosi vuodelta.

Opetushallitus julkisti tiistaina tuoreimmat arviointitulokset, jotka perustuvat vuosi sitten pidettyihin matematiikan testeihin. Niihin osallistui noin 6 500 perusopetuksen päättövaiheessa olevaa yhdeksäsluokkalaista liki 170 koulussa. [..]

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon mukaan matematiikan heikentyvät taidot kertovat siitä, ettei matematiikan ymmärretä olevan kansalaistaito siinä missä lukutaitokin: “Kyseessä on paha asenneongelma. Ei nähdä, kuinka matematiikka liittyy arkipäivän tilanteisiin.”

Vahasalon mukaan opetusta pitäisi kehittää niin, että se motivoisi ja innostaisi, eikä tuntuisi liian vaikealta. Yksi keino on opetuksen eriyttäminen eri tasoille pienemmissä ryhmissä.

Matematiikkaa pitäisi myös yhdistää muitten aineitten opetukseen, jotta sen hyöty näkyisi jo koulussa eikä vasta esimerkiksi yliopistossa, kun opiskellaan vaikka lääketiedettä, Vahasalo toivoo. [..]

Lue lisää: HS.fi 19.3.2013

Oudot ikärajat – Miksei 24-vuotias tai 66-vuotias saa olla lautamies?

Lauantai, Maaliskuu 16th, 2013

Kansanedustajien lakialoite muuttaisi käräjäoikeuksien lautamiesten ala- ja yläikärajoja.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) ja kahdeksan muuta edustajaa ovat allekirjoittaneet aloitteen käräjäoikeuslain muuttamisesta.

He haluavat lautamiesten voivan olla 18-68-vuotiaita. Nykyisin laissa todetaan, että “lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta”.

Vahasalon mielestä molemmat ääripäät tuntuvat hieman kyseenalaisilta.

– Miksei kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen voi toimia lautamiehenä, Raija Vahasalo ihmettelee.

– Yläikärajassa ihmetyttää se, miksi lautamiehenä voi olla vain 63-vuotiaaksi asti, kun nykyään työelämässä ollaan usein jopa 68-vuotiaaksi asti, hän kysyy aloitteen perusteluissa.

Lue lisää: Verkkouutiset 16.3.2013

Karjaalla juhlistettiin suomalaisen kulttuurin monumenttia

Sunnuntai, Maaliskuu 10th, 2013

(Raasepori) Karjaalla vietettiin Kalevalanpäivän juhlaa perinteiseen tapaan, mutta tällä kerralla poikkeuksellisesti vasta muutama päivä suomalaisen kulttuurin merkkipäivän jälkeen sunnuntaina. Seurakuntakodissa järjestetyn juhlan ohjelmassa oli jälleen yksinlaulua, lausuntaa ja kuorolaulua sekä kahvitarjoilu.

Juhlan järjestivät taas yhdessä Raaseporin suomenkielisten yhdistys Raasu ry, Karjaan martat, suomalainen seurakunta ja kaupungin kulttuuritoimisto.

Vahva suomalaisuuden symboli

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) toi juhlapuheessaan esiin suomalaisen perinteen, kulttuurin ja sivistyksen näkökulmia.

-Kalevala on suomalaisuuden symboli. Se on vaikuttanut suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin. Kalevalasta on kehittynyt osa suomalaista identiteettiä, Vahasalo sanoi.

[..]

Lue lisää: Etelän Uutiset 10.3.2013

Tieteen autonomia on Suomessa turvattu

Perjantai, Maaliskuu 8th, 2013

Jaak­ko Sten­ros ja Mar­kus Mon­to­la väit­tä­vät yli­opis­to­uu­dis­tuk­sen ro­mut­ta­neen tie­teen ja tut­ki­muk­sen au­to­no­miaa (HS Mie­li­pi­de 4. 3.).

Päin­vas­toin, uu­si yli­opis­to­la­ki on an­ta­nut yli­opis­toil­le suu­rem­man it­se­näi­syy­den. Pe­rus­tus­la­kim­me tur­vaa tie­teen, tai­teen ja ylim­män ope­tuk­sen va­pau­den.

On vie­lä liian var­hais­ta ar­vioi­da, mi­ten yli­opis­tot ovat va­pau­ten­sa käyt­tä­neet. Uu­si la­ki luo hy­vät puit­teet, mut­ta sen hyö­dyn­tä­mis­tä vas­ta har­joi­tel­laan.

Pää­tök­sen­teon tu­lee ny­kyis­tä laa­jem­min pe­rus­tua tut­kit­tuun tie­toon. Tar­vit­sem­me rat­kai­su­ja mer­kit­tä­viin yh­teis­kun­nan haas­tei­siin.

Tans­kas­sa par­la­ment­ti jo­pa oh­jaa stra­te­gis­ta tut­ki­mus­ta. Vaik­ka Suo­mes­sa ei ol­la me­nos­sa sa­mal­le tiel­le, tar­vit­sem­me tut­ki­mus­ta yh­teis­kun­nan ke­hit­tä­mi­sen eli pää­tök­sen­teon stra­te­gi­se­na re­surs­si­na.

Ta­voit­tee­na on, et­tä pe­rus­tut­ki­mus kuu­luu ylio­pis­toil­le. Kun tur­vaam­me pe­rus­tut­ki­muk­sen ra­hoi­tuk­sen, luo­tam­me tie­teen ky­kyyn tu­kea yh­teis­kun­nan ke­hi­tys­tä pit­käl­lä ai­ka­jän­teel­lä.

Myös val­tion tut­ki­mus­lai­tos­ten oman tut­ki­mus­työn edel­ly­tyk­siä on vah­vis­tet­ta­va. Val­tio­neu­vos­to on te­ke­mäs­sä ko­ko­nais­uu­dis­tuk­ses­ta pe­ri­aa­te­pää­tök­sen maa­lis­kuun 2013 ai­ka­na.

Uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus on tu­kea val­tio­neu­vos­ton ja mi­nis­te­riöi­den pää­tök­sen­te­koa. Tut­ki­muk­sen ra­hoi­tuk­sen tu­lee pe­rus­tua laa­tuun ja ol­la avoin­ta, lä­pi­nä­ky­vää ja liik­ku­vaa.

Muu­tok­set ei­vät vai­ku­ta yli­opis­to­jen pe­rus­tut­ki­muk­seen ja sen ra­hoi­tuk­seen. Uu­dis­tuk­sen an­sios­ta myös yli­opis­toil­la on mah­dol­li­suus hank­kia stra­te­gi­ses­ti suun­nat­tuun tut­ki­muk­seen avoin­ta ja kil­pai­lu­tet­tua ra­hoi­tus­ta Suo­men Aka­te­mial­ta.

Uu­siin aja­tuk­siin, kou­lu­tuk­seen ja tut­ki­muk­seen tu­lee löy­tyä ra­haa myös ta­lou­del­li­ses­ti vai­kei­na ai­koi­na.

Kun li­sä­sim­me jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti tie­teen voi­ma­va­ro­ja 1990-lu­vul­la, se hel­pot­ti la­mas­ta sel­viy­ty­mis­tä. Näi­nä­kään ai­koi­na mei­dän ei pi­dä sääs­tö­jen ni­mis­sä pu­dot­taa moot­to­rei­ta ke­hi­tyk­sen ve­nees­tä.

Rai­ja Va­ha­sa­lo
kan­san­edus­ta­ja (kok)
edus­kun­nan si­vis­tys­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja
Kirk­ko­num­mi

Vahasalo: Leikkauksia on kohtuullistettava

Torstai, Maaliskuu 7th, 2013

Sivistyksestä ei ole varaa tinkiä etenkään niukkoina aikoina, muistuttaa eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.). Vapaan sivistystyön vastuu nuorisotakuusta tulee hänen mielestään ottaa huomioon säästöjä kohdennettaessa.

Vahasalo ilmaisee huolensa kansanopistojen rahoituksesta.

— Sivistysvaliokunnan puheenjohtajana vastuullani on huolehtia, että lainsäätäjät ymmärtävät vapaan sivistystyön ylläpidon ja kehittämisen merkityksen joka puolella Suomea. Sivistystyö vaatii resursseja myös tiukassa taloustilanteessa, Vahasalo lausuu. [..]

Toinen näkökulma hyötyyn

Raija Vahasalo on kirkkonummelainen peruskoulun rehtori, jolla on tuntumaa vapaaseen sivistystyöhön sekä oppijana että opettajana, erityisesti liikunnan parissa.

Kun sivistystyön ammattilaiset ovat arvostelleet koulutuspolitiikan näkökulman kaventumista työelämähyötyyn, Vahasalo muistuttaa toisenlaisesta hyödystä: vapaa sivistystyö edistää yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia taitoja.

— On myös todettu, kuinka vapaa sivistystyö parantaa työllistymisen ennustetta. Siksi olenkin huolissani siitä, jos palveluiden kehittämismahdollisuudet heikkenevät. [..]

Lue lisää: sivistys.net 7.3.2013