Archive for Helmikuu, 2013

Puoliväliriihessä työelämäpainotteiselle koulutukselle vihreää valoa

Torstai, Helmikuu 28th, 2013

Valtaosa hallitusohjelman koulutuspoliittisista tavoitteista on hyvässä vauhdissa, toteaa kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.).

– Huomion kiinnittäminen oppisopimuskoulutukseen on oikea suunta, sillä koulutuksen ulkopuolelle jääminen on suuri ongelma, Vahasalo painottaa.

Uutta on, että maaliskuun kehysriiheen mennessä selvitetään mahdollisuudet luoda nykyisen oppisopimuskoulutuksen rinnalle nuorille suunnattu joustavampi koulutusta ja työtä yhdistävä malli.

– Tänään on onneksi huomioitu se hälyttävä tosiasia, että noin joka kymmenes 18–24-vuotias on koulutuksen ulkopuolella, Vahasalo toteaa.

Hänen mielestään on luotava tehokkaita keinoja, jotka motivoivat nuoria. Työpainotteinen oppiminen on monelle sopiva ratkaisu.

– Oppilaitosmuotoinen opiskelu ei sovellu jokaiselle nuorelle, Vahasalo muistuttaa. Jatkuvasti runsas 14 prosenttia miehistä ja vajaa 10 prosenttia naisista on koulutuksen ulkopuolella.

Lue lisää: Verkkouutiset 28.2.2013

Kansanedustajat: Koulutuksen rahoitus pidettävä erillään

Keskiviikko, Helmikuu 20th, 2013

Toisen asteen koulutuksen valtionosuudet on pidettävä erillään jatkossakin, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, Raija Vahasalo (kok.) ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok.) vaativat.

Sarkomaa ja Vahasalo viittaavat valtionvarainministeriölle tiistaina esitettyjä selvitysmies Arno Miettisen vaihtoehtoja valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

– Lukion ja ammatillisen koulutuksen sulauttaminen yhteen rahoitusputkeen olisi hallitusohjelman vastainen, kansanedustajat muistuttavat.

Lue lisää: Verkkouutiset 12.2.2013

Raija Vahasalo: Oppivelvollisuuden pidentäminen ei auta syrjäytymisen ehkäisyyn

Tiistai, Helmikuu 19th, 2013

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) tyrmää ajatuksen oppivelvollisuusiän nostamisesta. 

Vahasalon mukaan kokoomus ei kannata oppivelvollisuuden nostamista nykyisestä.

– Nuorisotakuun kohderyhmässä olevat nuoret ovat sellaisia syrjäytymisuhan alla olevia, joilla on jo peruskoulun puolelta negatiivisia ja ikäviä kokemuksia koulun käymisestä. Ei oppivelvollisuus oppilaita siellä pidä.

Vahasalo painottaa, että syrjäytymisuhka johtuu monesta tekijästä.

– Asiaan pitää olla monenlaisia lääkkeitä. Sen takia on luotu erilaisia järjestelmiä, muun muassa etsivä nuorisotyö, työpajoja, kymppiluokka ja ammattistartti. Käytetään olemassa olevia malleja niin päästään tehokkaampaan tulokseen, Vahasalo painottaa.

Lue lisää: Verkkouutiset 19.2.2013

Kokoomus: Lukio lähelle yliopistoa

Perjantai, Helmikuu 15th, 2013

Ko­koo­mus ma­dal­tai­si lu­kion ja kor­kea­kou­lun ra­jaa muun muas­sa teet­tä­mäl­lä lu­kio­lai­sil­la ny­kyis­tä enem­män tut­kiel­mia. Myös osa lu­kio­kurs­seis­ta voi­tai­siin suo­rit­taa ylio­pis­tois­sa.

“E­si­mer­kik­si ke­mian kurs­se­ja yli­opis­ton tai kor­kea­kou­lun la­bo­ra­to­rios­sa. Ne voi­tai­siin sit­ten hy­väk­syä osak­si kor­kea­kou­luo­pin­to­ja”, ker­too edus­kun­nan si­vis­tys­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Raija Vahasalo.

Va­ha­sa­lo laa­ti puo­lueen edus­kun­ta­ryh­män lu­kio­ra­por­tin yh­des­sä kan­san­edus­ta­ja Timo Heinosen kans­sa.

Lue lisää: HS 15.2.2013

“Esitys lyhyttutkinnoista syytä laittaa suoraan roskakoriin”

Torstai, Helmikuu 14th, 2013

Kokoomuksen kansanedustajat, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa ja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo tyrmäävät torstaina esityksen korkeakouludiplomeista.

– Esitys on syytä laittaa suoraan roskakoriin. Ehdotetut kaksivuotiset lyhyttutkinnot ovat askel aivan väärään suuntaan ja polku koulutustason laskemiseen, Vahasalo ja Sarkomaa sanovat.

Haastavan taloustilanteen alla on ammattikorkeakouluihin sekä yliopistosektorille kohdistettu merkittäviä leikkauksia. Kansanedustajien mielestä yhtälö on kummallinen.

– Leikkausten jälkeen esityksellä kuitenkin avattaisiin korkeakoulutusta, mutta resurssit suuntautuisivat matalamman tason koulutukseen. Pätkimisen sijaan opetusministeriön tulee keskittyä opetuksen laadun, sujuvien ja joustavien opiskelumahdollisuuksien kehittämiseen sekä siihen, että korkeakouluilla on resursseja huolehtia nykyisistä koulutustehtävistään, Vahasalo ja Sarkomaa vaativat.

Lue lisää: Verkkouutiset 14.2.2013

Kansanedustajat mylläisivät lukio-opetuksen

Keskiviikko, Helmikuu 13th, 2013

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Raija Vahasalo ovat laatineet railakkaita ehdotuksia lukion uudistamiseksi.

– Kymnaasirakenne elää edelleen vahvana vaikka ympäröivä maailma koostuu tietoyhteiskunnasta. Me haluamme uudistaa lukion siten, että se antaa opiskelijoille eväät jatko-opintoihin ja elämään, Vahasalo ja Heinonen sanovat.

He uudistaisivat lukion tuntirakenteen kokoamalla samantyyppiset oppiaineet koreihin. Kaikille opiskelijoille pakollisina opintoina olisi kaksi eheyttävää monitieteellistä kurssia, joilla harjaannutaisiin tiedon monipuoliseen hallintaan ja soveltamiseen ilmiölähtöisesti.

– Lukiodiplomin laajentaminen tiedeaineisiin voisi parhaimmillaan korvata yliopistojen raskasta pääsykoejärjestelmää, sillä se osoittaisi opiskelijan perehtyneisyyden ja motivaation, Heinonen sanoo.

Lisäksi Vahasalo ja Heinonen ehdottavat systemaattisen yhteistyön luomista lukion ja korkea-asteen välille.

– Tiiviimmästä yhteistyöstä hyötyvät myös yliopistot. Opiskelijat on tutustutettava akateemiseen maailmaan ja siellä tarvittaviin opiskelutaitoihin jo lukioaikana, Vahasalo vaatii.

Lue lisää: Verkkouutiset 13.2.2013

Gubbiga Raseborg

Keskiviikko, Helmikuu 13th, 2013

– Kvinnorna sätter sig noggrannare in i ärenden och de vågar också bättre fatta beslut.
Det sade nya styrelseordföranden i Kyrkslätt, riksdagsledamot Raija Vahasalo, i tisdagens VN med anledning av att vi ur könsperspektiv har granskat hur de viktigaste förtroendeposterna har fördelats i Västnyland .
Granskningen visar att männen dominerar mycket kraftigt i västligaste Västnyland – Hangö och Raseborg. Borde alltså väljarna här lyssna på Vahasalo och i högre utsträckning rösta på kvinnor för att den vägen få “bättre” beslutsfattare till topposterna inom de kommunala förtroendeorganen?

Läs mer: Västra Nyland 13.2.2013

Samlingspartiet föreslår frivilligarbete för gymnasieelever

Keskiviikko, Helmikuu 13th, 2013

Samlingspartiet hoppas på att gymnasier i framtiden ska kunna tillgodose frivilligarbete som en del av utbildningen.

Frivilligarbete skulle hjälpa ungdomarna att utveckla samhället och ta hand om medmänniskorna, skriver partiets riksdagsgrupp i en rapport som gavs ut på onsdagen.

Ungdomen i Finland gör för lite frivilligarbete jämfört med många andra länder, anser Samlingspartiet. Riksdagsledamöterna Raija Vahasalo och Timo Heinonen står bakom rapporten och föreslår även mer samarbete mellan gymnasier och universitet.
I rapporten föreslås också att alla obligatoriska kurser ska samlas under första gymnasieåret för att öka valfriheten längre fram

Läs mer: Västra Nyland 13.2.2013

Kokoomuksen lukioraportti: Pakolliset aineet läpi yhdessä vuodessa

Keskiviikko, Helmikuu 13th, 2013

Tulevaisuuden lukiossa opiskelu voi jakautua kahteen vaiheeseen. Ensin käydään ensimmäisenä vuonna kaikki pakolliset yleissivistävät kurssit läpi ja sitten kaksi seuraavaa vuotta syvennetään tietoja ja taitoja valmiiksi kootuista oppiainekoreista.

Tämä on yksi keskeisistä muutoksista, joita kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa keskiviikkona julkistamassaan lukioraportissaan. Kansanedustajien Timo Heinosen ja Raija Vahasalon työstämässä lukioraportissa esitetään monia konkreettisia toimenpiteitä lukion uudistamiseksi.

Sen mukaan on yhdessä määriteltävä suomalaisen ja länsimaisen yleissivistyksen perussisältö, joka on omaksuttavissa vahaan vuoden aikana. Lisäksi oppiaineiden jakaminen erilaisiin koreihin valmiiksi valintakokonaisuuksiksi ohjaisi opiskelijoita mielekkäiden ja riittävän laajojen asiakokonaisuuksien pariin.

Samalla opettajan rooli muuttuisi perinteisestä tiedon siirtäjästä valmentajaksi, joka ohjaa oppimista ja tukee opiskelijan valintoja.

Lue lisää: Hämeen Sanomat 13.2.2013

“Homekoulujen korjauksessa ratkaisee asenne”

Keskiviikko, Helmikuu 6th, 2013

Koulu- ja päiväkotirakennusten kunnossapito ei ole ainoastaan raha- vaan ennen kaikkea asennekysymys, sanoo kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.).

Vahasalo kuuluttaa asennemuutosta, resursseja ja pitkäjänteistä osaajien koulutusta, jotta tämä osa kansallisvarallisuutta ei homehdu.

– Koko ketju rakentamisen suunnittelusta aina rakennuksen elinkaaren loppuun tulee hoitaa korkealla osaamisella niin, että kouluissa ja päiväkodeissa olevien terveys ei enää tulevaisuudessa vaarannu, hän sanoo tiedotteessaan.

Muutosta tarvitaan niin maankäyttö- ja rakennuslakiin kuten myös lakiin, jolla jaetaan avustuksia oppilaitosten perustamishankkeisiin.

– Avustuksia tulee voida myöntää myös rakennusten kuntotutkimuksiin, jotta pääsemme eroon homeisista oppilaitosrakennuksista. Lisäksi on syytä pohtia tarvitaanko kiinteistön kunnon ylläpitämiseen lainsäädäntöä, Vahasalo toteaa.

Lue lisää: Verkkouutiset 6.2.2013