Archive for Syyskuu, 2010

Suomi ykköseksi osaamisella

Maanantai, Syyskuu 27th, 2010
Laurea aluekatsaus 2010-03

Laurea aluekatsaus 2010-03

Suomalainen koulutusjärjestelmä on maailmalla arvostuksen ja ihailun kohde. Tästä kertovat sekä OECD:n PISA-tutkimus että aikakauslehti Newsweekin hiljattain tekemä maavertailu. Muutosten ristipaineessa Suomella ei hyvästä menestyksestä huolimatta ole mahdollisuutta jäädä laakereille lepäämään. Raija Vahasalo, uusmaalainen kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, nostaa esiin koulutuksen kehittämishaasteita ja näkemyksiään siitä, miten Suomi pysyy edelleen kärkimaana ja mahdollistaa myös ihmisenä kasvamisen.

– – – – –

Suomalainen koulutusjärjestelmä on maailmalla ihailun kohde.  Koulutus myös nosti Suomen maailman parhaaksi maaksi yhdysvaltalaisen aikakauslehti Newsweekin vertailussa. Tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ovat hyvinvointivaltiomme perusta. Hyvällä osaamisella ja vahvalla koulutustasolla on merkitystä sekä yksilön että koko yhteiskuntamme kannalta myös tulevaisuudessa.

Parhaallakin on silti paljon parannettavaa. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat vääjäämättä koulutuksen tarjontaan ja opetuksen sisältöön. Globalisaatio, väestörakenteen ja työelämän muutokset, teknologian kehitys ja ilmastonmuutos vaikuttavat siihen, minkälaista tietoa ja osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Osaamisvaatimusten kasvaminen ja työtehtävien sekä tehtäväsisältöjen vaihtuvuus asettavat kasvavia haasteita erityisesti ammatillisen koulutuksen laadulle ja tarjonnalle kaikilla koulutusasteilla.

Korkeakoulutuksen kehittämiselle on yhteiskunnallisia, taloudellisia ja koulutuspoliittisia perusteita ja siihen panostetaan mittavasti. Esimerkiksi budjettiriihessä suunnattiin 13 miljoonaa euroa nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyn nopeuttamiseen, ja 1,5 miljoonaa euroa korkeakoulujen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseen. Budjettiriihessä sovittiin niin ikään keinoista, joilla korkeakouluopintojen keskimääräistä aloittamisikää lasketaan vuodella. Korkeakouluille vuosittain jaettava tuloksellisuusraha on myös merkittävä panostus niiden kehittämiseen.

Koulutuksen tiivis yhteys työelämään on ensiarvoisen tärkeää erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä on syvennettävä entisestään, jotta voidaan varmistaa, että koulutus vastaa työmarkkinoiden tarpeita ja edistää näin tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Tälle pohjan luovat korkeakoulujen ja työelämän väliset tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä yrittäjyyskasvatuksen monipuolistaminen. Ensi vuonna valmistuva ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi antaa tähän kehittämistyöhön välineitä.

Yhteistyöstä huolimatta on edelleen tärkeää pitää selkeä työnjako tiede- ja ammattikorkeakoulujen välillä. Koulutusjärjestelmän selkeys hyödyntää parhaiten erilaiset osaamiset ja pitää koulutuksen laadun korkealla. Jatkossakin on tärkeää huolehtia, ettei koulutuksellisia pussinperiä ole.

Jotta voimme olla huipulla myös jatkossa tulee koulutuksen nauttia yleistä ja vahvaa arvostusta. Poliittisten päättäjien tulee olla suhteellisen yksimielisiä koulutusjärjestelmän kehittämisestä.  Se luo tarvittavaa jatkuvuutta ja vakautta, eikä kaikkea aloiteta aina alusta hallitsevan puolueen vaihtuessa.

Ulkoisen muutoksen nopeudesta huolimatta sisäinen muutos on hidasta. Huolimatta siitä, että yhteys kaikkeen maailman tietoon – myös epäluotettavaan ja ristiriitaiseen – on taskussamme, tarvitsemme edelleen koulutuksen antamaa vahvaa perustaa ja viitekehystä. Ilman sitä voimme tietää kaiken ja olla ymmärtämättä mitään.

Uusien asioiden ja painopisteiden muuttamisen myötä on oleellista pitää edelleenkin kiinni perusarvoistamme ja ihmisenä kasvamisesta. Työelämä ja yhteiskunta tarvitsevat tasapainoisia, vastuuntuntoisia ja yhteistyötaitoisia ihmisiä.  Siksi tulevaisuudessakin koulutusjärjestelmämme tulee kaikilla koulutusasteilla huomioida oppimisen ilo ja ihmisenä kasvamisen vaatimukset.

Raija Vahasalo
kansanedustaja

Lue lisää: Laurea Aluekatsaus 03 2010

Vahasalo huolissaan opetusalan naisistumisesta

Torstai, Syyskuu 9th, 2010

Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan pj Raija Vahasalo on huolissaaan opetusalan naisistumisesta. Tuoreen OECD:n tekemän Education at a Glance -tutkimuksen mukaan perusasteen opettajista lähes 80% on naisia. Suomessa vastaava luku on 70%. Lasten ja nuorten kehityksen kannalta on tärkeää myös koulusta saatava miehen malli.

– Miesopettajien määrän kasvattamiseen ei kuitenkaan tehoa kiintiöajattelu. Opetusalaa tulee kehittää niin, että se houkuttelee molempia sukupuolia. Työskentelyolosuhteet, palkkaus ja mahdollisuus uralla etenemiseen ovat avainasioita, toteaa Vahasalo. – Opettajien sukupuolijakauman pitää olla yhtenä mittarina, jolla seurataa kehitystavoitteiden onnistumista, Vahasalo ehdottaa.

Kirkkonummen Sanomat 9.9.2010

Varhaiskasvatus opetustoimeen

Perjantai, Syyskuu 3rd, 2010

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo pitää välttämättömänä, että varhaiskasvatuksen hallinto siirretään opetustoimeen, lukioita kehitetään ja Perusopetus paremmaksi -ohjelmaa jatketaan.

Opettaja-lehti 3.9.2010