Archive for Tammikuu, 2009

Äntligen 51:ans tur

Lauantai, Tammikuu 31st, 2009

Tillläggsbudgeten ger byggstart för motorvägen på våren 2010

Regeringen har i sin tilllägsbudget beviljat pengar för utbyggnaden av stamväg 51 till motorväg på avsnittet Stensvik-Kyrkslätt. Det är många västnylaändska riksdagsmän som drar en suck av lättnad -no är roendet och hopandet äntligen över.

En av de belåtna är Kyrklättsbon Raija Vahasalo, som jobbat for motorvägen ända sedan hon blev invald i riksdagen 1999. [..]

Västra Nyland 31.1.2009

Västra Nyland 31.1.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Nyland 31.1.2009

Äntligen 51:ans tur

Lauantai, Tammikuu 31st, 2009

Tilläggsbudgeten ger byggstart för motorvägen på våren 2010

Regeringen har is in tilläggsbudget beviljat pengar för utbyggnaden av stamväg 51 till motorväg på avsnittet Stensvik-Kyrkslätt. Det är många västnyländska riksdagsmän som drar en suck av lättnad – nu är roendet och hopandet äntligen över.

En av de belåtna är Kyrkslättsbon Raija Vahasalo, som jobbat for motorvägen ända sedan hon blev invald till riksdagen 1999. Vägdirektör Rita Piirainen på Nylands vägdistrikt ser fram emot att forsätta planeringen.
– Byggstart tror jag det blir tidigast efter årskiftet, kanske vären 2010, säger hon. [..]

Västra Nyland 31 Januari 2009

Kirjallinen kysymys 1052/2008 vp: Päivähoitolain kokonaisuudistus ja varhaiskasvatuslain valmistelu

Maanantai, Tammikuu 26th, 2009

Eduskunnan puhemiehelle

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 19.4.2007 tehdyn ohjelman mukaan päivähoitolain uudistus on tarkoitus toteuttaa hallituskauden aikana. Sama tavoite on kirjattu valtioneuvoston hyväksymässä Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmassa KASTE. Ohjelman liitteessä todetaan, että hallituksen esitys päivähoitolain uudistuksesta, mukaan lukien varhaiskasvatuksen hallintoalaselvitys, annetaan syksyllä 2010. Valtioneuvoston hyväksymän lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaan päivähoitolaki uudistetaan hallituskauden loppuun mennessä.

Jo vuonna 1999 sosiaali- ja terveysministeriön asettama varhaiskasvatustyöryhmä esitti päivähoitolain kokonaisuudistusta. Ryhmä esitti säädettäväksi lakia lasten päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta. Työryhmä totesi, ettei säätely enää kaikilta osin asiallisesti tai säädösteknisesti vastaa nykypäivän käytäntöjä.

Vuonna 2001 yli sata kansanedustajaa allekirjoitti eduskunnassa päivähoitolain pikaista kokonaisuudistusta kannattavan toimenpidealoitteen.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuodelta 2002 todetaan, että päivähoitoa koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen ohjelmassa vuonna 2003 oli myös maininta päivähoitolain uudistuksesta.

Viimeisten kuuden vuoden aikana on eduskunnassa jätetty lukuisia päivähoitolain uudistamiseen liittyviä kirjallisia ja suullisia kysymyksiä.

Päivähoitolain uudistamista tukevat myös eduskunnan oikeuasiamiehen kannanotot. Hän on joutunut ottamaan kantaa päivähoidon järjestämiskäytäntöihin valitusten pohjalta ja todennut, että lakia on tarpeen uudistaa (esim. Dnro 3889/4/06).

Nykyinen voimassa oleva päivähoitolaki on vuodelta 1973. Päivähoitolakia, sen tavoitteita ja ohjausvaikutusta ei ole arvioitu koskaan kokonaisuutena. Päivähoitolain kokonaisuudistukseen liittyviä aloitteita on nyt jo tehty kymmenen vuotta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamalle varhaiskasvatuksen neuvottelukunnalle asetettiin ennen joululomaa jaosto, jonka tehtävänä on “tehdä esitys varhaiskasvatuslain soveltamisalasta sekä muista laissa säädettävistä asioista sekä tehdä esitys päivähoitolainsäädännön kiireellisiksi muutoksiksi”. Jaoston tulee tehdä esityksensä toukokuun 2009 loppuun mennessä.

Tämän perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että päivähoitolain uudistamisessa edetään siis kahta tietä: korjataan nykyistä ja valmistellaan uutta varhaiskasvatuslakia.

Uudessa varhaiskasvatuslaissa tulisi selkeyttää muun muassa varhaiskasvatuksen tavoitteet ja kaikkien lasten oikeudet varhaiskasvatukseen sekä tarkastella varhaiskasvatuksen toteutumisen laatukriteereitä, sisältöjä, arviointia, johtamista, ohjausjärjestelmää ja hallintoa.

Kansainvälisten arvioiden mukaan päivähoitojärjestelmämme vanhempien valintaoikeuksineen on huippuluokkaa, mutta varhaiskasvatuspalveluissa on parantamista. Kansainvälisten tilastojen mukaan nimittäin esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa sekä kaikissa ns. vanhoissa EU-valtioissa 3-5-vuotiaat lapset osallistuvat vähintään osa-aikaisiin varhaiskasvatuspalveluihin ja pienten lasten oppimispalveluihin 80-90-prosenttisesti.

Suomessa myös kokoaikaisten päivähoitopalvelujen tarvetta tulisi arvioida pitkällä tähtäimellä. Taloudellisen taantuman jälkeen tulee nousu ja työvoiman tarve ja sitä myötä myös kokoaikaisten päivähoitopalvelujen tarve. Mutta erityistä huomiota pitäisi kiinnittää kansainvälisen käytännön ja suositusten mukaan yli 3-vuotiaiden lasten pedagogisiin palveluihin.

Päivähoitolain ja uuden varhaiskasvatuslain valmistelu edellyttää avointa, laajaa ja monipuolista keskustelua ja huolellista laaja-alaista valmistelua. Valmistelussa tulee arvioida sekä varhaiskasvatuspalvelujen että päivähoitopalvelujen kehittämistarpeet. Lain uudistamisprosessi, asiantuntijakuulemiset, lausuntokierrokset ja valmisteluun liittyvä kotimainen ja kansainvälinen selvitystyö on ajallisesti pitkä prosessi. Myös eduskunta tarvitsee riittävästi aikaa lain käsittelyyn. Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat sidoksissa kasvatus- ja koulutuspolitiikkaan, varhaiseen puuttumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sosiaali- ja työvoimapolitiikkaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä aikataululla hallitus aikoo tuoda eduskunnan käsittelyyn nykyisen päivähoitolain ja uuden varhaiskasvatuslain uudistukset mukaan lukien varhaiskasvatuksen hallinnonalan kysymykset, että päivähoitolain kokonaisuudistus toteutuu suunnitelmien mukaisesti hallituskauden loppun mennessä ja että meillä on uusi varhaiskasvatuslaki?

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2009

Raija Vahasalo /kok

Kansanedustaja Vahasalon uudenvuodentervehdys

Sunnuntai, Tammikuu 4th, 2009

Yhteisvastuullisuus, yhteishenki, yhteistyö – näillä sanoilla alkaa vuosi 2009. Suomalainen rauhallisuus, asiallisuus, sisu, yritteliäisyys ja osaaminen ovat keinoja, joilla olemme yhdessä ennenkin selvinneet hankalista ajoista. Tärkeintä on pitää yllä luottamusta tulevaisuuteen.

Suomen valtion budjetti alkavalle vuodelle on EU:n elvyttävin. Se vaikuttaa myös meille Kirkkonummelle, Siuntioon ja Inkooseen. Vaikka emme voi vaikuttaa kansainvälisiin suhdanteisiin, voimme pitää yllä luottamusta kotimarkkinoilla.

Minimiäitiysrahat työmarkkinatuen tasolle

Paljon puhutuilla veronkevennyksillä tuetaan työllisyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta. Niiden lisäksi varsinkin monet lapsiperheiden ja vähätuloisten etuudet paranevat. Suorastaan historiallista on vähimmäismääräisten äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen sekä sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahojen tarkistus. Nostamme ne työmarkkinatuen tasolle ja summana yli 170 euroa kuukaudessa. Näin suurta etuuden nousua ei ole aiemmin nähty. Lapsiperheiden osalta lapsilisää korotetaan 10 eurolla/kk kolmannesta lapsesta lukien. Myös kotihoidontuen hoitorahaa korotetaan 20 eurolla/kk ja yksityisen hoidon tukea 22,67 eurolla/kk. Korotusten jälkeen hoitoraha on 314,28 euroa ja yksityisen hoidon tuki 160 euroa/kk.

Asuntojen rakentamiseen ja korjauksiin uutta vauhtia

Kun rakentamisen hinta laskee, on oikea aika kannustaa rakennustoimintaa. Pyrimme lisäämään asuntotuotantoa mm. kasvattamalla korkotukilainavaltuuksia sosiaaliselle asuntotuotannolle, kannustamalla uusien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista REIT-rahastomallilla ja antamalla investointiavustuksia vanhusten, vammaisten, opiskelijoiden ja asunnottomien asuntorakentamiseen. Asuntojen korjaus- ja perusparannustöihin lisäsimme kotitalousvähennysoikeutta 1150 eurosta 3000 euroon henkilöltä vuodessa.
Energia-avustusten korotukset on suunnattu kerros- ja rivitaloille sekä kohteisiin, joissa kotitalousvähennystä ei tulojen pienuuden vuoksi voida hyödyntää. Kerros- ja rivitalojen korjauksissa tuli käyttöön energiakorjausten kustannuksista 50 prosenttiin korotettu korkotukilaina. Lisäsimme myös ns. homekoulujen korjauksiin rakentamisvaltuutta 30 miljoonalla eurolla.

Lisää tuotekehitystä, riskipääomaa ja vientiluototusta

Luottokriisinä alkanut taantuma on vaikeuttanut yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta omalle kehitystoiminnalleen. Valtio pyrkiikin edistämään innovaatiotoimintaa sekä lisäämällä avustuksia ja lainoja että kasvattamalla valtion riskirahoitusyhtiöiden pääomia. Esimerkiksi Finnveran kotimaan rahoituksen volyymiä on tarkoitus kasvattaa tuntuvasti. Sen takausten ja maksamatta olevan velkapääoman enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 600 miljoonalla eurolla. Vientikaupan rahoitusongelmien ehkäisyssä otetaan käyttöön ns. jälleenrahoitusmalli, jossa varaudutaan 1,2 miljardin euron vientihankkeiden rahoittamiseen.

Väylärakentaminen korkealla tasolla

Joulukuun budjettipäätös eduskunnassa sisälsi sen, että tänä vuonna käynnistyy keskimääräistä enemmän uusia väylähankkeita. Valitettavasti meille veronmaksajille se merkitsee myös sitä, että tienrakennusalalla jatkuu korkeasuhdanne ja kustannukset pysyvät korkeina. Tässä tilanteessa on vaikea käynnistää lisähankkeita. Pahimmillaan päätyisimme elvyttämään Saksan ja Puolan taloutta suomalaisten veronmaksajien euroilla.

Meitä rannikkoseudulla puhututtaa tietysti eniten kantatie 51:n tilanne. Kuten useaan otteeseen olen kertonut, päätös kt51:n rakentamisesta moottoritieksi on tehty nykyhallituksessa ja liikennepoliittisessa selonteossa jo vaalikauden alussa. Moottoritien rakentaminen alkaa ensi vuonna. Kuluvana vuonna tiehanke kilpailutetaan. Aikataulussa on varauduttu myös kilpailutuksesta tehtävien valitusten käsittelyyn.

Lisäelvytystä tammikuussa

Suomessa elvytystoimet on aloitettu aikaisemmin kuin useimmissa muissa EU-maissa. Jatkoa seuraa. Kevään lisäbudjettia on aikaistettu jo tammikuulle, jotta elvyttävät toimet purisivat mahdollisimman nopeasti. Kaiken kaikkiaan maamme hyvinvointi, tulevaisuus ja selviytyminen huonommista ajoista rakentuvat monesta eri tekijästä, joissa osaamisen ja koulutuksen lisääminen ovat avainasemassa. Laaja ja monipuolinen osaaminen tulee nyt osoittamaan vahvuutensa.

Menestyksekästä Uutta Vuotta kaikille!

Raija Vahasalo
kansanedustaja
Eduskunnan sivistysvaliokunnan pj

Kirkkonummen Sanomat 4.1.2009